PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009—2011,

podpisany w Warszawie dnia 28 maja 2009 r.

Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

a

Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej
na lata 2009 — 2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej, zwani dalej „Stronami”,

na podstawie artykułu 27 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 23 marca 2000 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1.   Strony będą kontynuować wymianę zespołów artystycznych w ramach międzynarodowych festiwali teatralnych, muzycznych i folklorystycznych, jak również innych znaczących imprez kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie przygotowań i organizacji obchodów Roku Chopina — 2010.

2.   Szczegóły dotyczące wyboru zespołów artystycznych, ich repertuaru, programu pobytu i terminów występów Strony uzgodnią w drodze kontaktów roboczych.

3.   Strony będą w ramach swoich możliwości wspierać udział przedstawicieli drugiej Strony w znaczących, prestiżowych festiwalach:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w:

a)  Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej ,.Warszawska Jesień”,

b)  Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi'' w Lublinie,

c)  Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju,

d)  Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

e)  Tygodniu Kultury Beskidzkiej,

f)  Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór'”.

g)  Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT w Toruniu.

h) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie,

i) Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym DIALOG we Wrocławiu,

j) Międzynarodowym Przeglądzie Konkursowym Triennale Grafiki w Krakowie.

k) Międzynarodowym Wielokulturowym Festiwalu GALICJA Polska-Przemyśl. Bratysława-Preszów,

l) Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku,

m) Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Chopin i jego Europa” w Warszawie;

2) w Republice Słowackiej w szczególności w:

a)  Międzynarodowym Festiwalu „Bratysławski Festiwal Muzyczny”,

b)  Festiwalu Twórczości Współczesnej „Melos-Etos” w Bratysławie,

c)  Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Nitra Teatralna”',

d)  Międzynarodowym Przeglądzie Konkursowym „Triennale Plakatu” w Trnawie,

e)  Biennale Ilustracji Bratysława 2009,

f)  Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych „Projekt Istropolitana” w Bratysławie,

g)  Festiwalu Teatrów Europy Środkowej w Koszycach,

h) Międzynarodowym Festiwalu „Koszycka Wiosna Muzyczna”,

i) Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Bańskiej Bystrzycy.

j) Międzynardowym Festiwalu Teatralnym „Bratysława w ruchu”,

k) Środkowoeuropejskim Festiwalu Sztuki Koncertowej w Żylinie,

l) Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Alternatywnych „Tempus Art” w Rożnawie,

m) Letnim festiwalu teatralnym i operowym „Zamkowe Gry Zwolenskie”.

Artykuł 2

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie sztuk wizualnych, w tym twórczości plastycznej, architektury i wzornictwa, w szczególności:

1)  wymianę projektów w ramach bezpośredniej współpracy instyiucji, stowarzyszeń i związków twórczych oraz innych organizacji działających w tym obszarze;

2)  wymianę specjalistycznych materiałów informacyjnych, czasopism i publikacji fachowych, wzajemne rozpowszechnianie informacyjnej bazy danych.

Artykuł 3

W celu rozwijania i doskonalenia współpracy kulturalnej Strony będą wspierać pobyty w ramach wymiany twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury. Szczegółowe warunki dotyczące tej wymiany Strony uzgodnią w ramach kontaktów roboczych.

Artykuł 4

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między organizacjami twórców, instytucjami kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego z obydwu państw w dziedzinie imprez kulturalnych.

Artykuł 5

1.  Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę muzeów oraz instytucji i organizacji działających w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego obydwu państw. ze szczególnym uwzględnieniem:

1)  zapobiegania nielegalnemu wywozowi, wwozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe obydwu państw, zgodnie ze stosownymi normami prawa międzynarodowego oraz prawem wewnętrznym tych państw;

2)  bezpośredniej współpracy między jednostkami organizacyjnymi i instytucjami zajmującymi się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego;

3)  wymiany materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz informacji o przygotowywanych seminariach i konferencjach;

4)  udziału specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w konferencjach i seminariach dotyczących lej problematyki oraz organizacji staży i pobytów studyjnych;

5)  współpracy Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego (SNP) w Bańskiej Bystrzycy i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz zapewnienia stałego działania narodowej ekspozycji dokumentacji Holokaustu;

6)  rozwoju współpracy w dziedzinie nauki oraz badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

a)  miejsc o wysokiej wartości zabytkowej w regionach nadgranicznych — po stronie słowackiej — Czerwony Klasztor,

b)  wzajemnych kontaktów historycznych — miasta tzw. zastawu spiskiego,

c)  postaci historycznych działających w obydwu krajach — Juraj Janosik, Peter Michał Bohun.

2.  Strony będą wspierać w ramach swoich możliwości udział przedstawicieli drugiej Strony w znaczących, projektach wystawienniczych, w tym w szczególności:

1)  Wystawie „Dziedzictwo Tatr” w Bratysławie, organizowanej przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem i Słowackie Muzeum Narodowe w Bratysławie;

2)  Wystawie „Skarby wieków średnich” w Koszycach, organizowanej przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Wschodniosłowackie Muzeum w Koszycach;

3)  Wystawie malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie (2010/2011 r.);

4)  Wystawie „Svetom moje svetom” w Warszawie, organizowanej przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Słowackie Muzeum Narodowe — Muzeum Etnograficzne w Martine (2 połowa 2009 r.).

Artykuł 6

Strony będą wspierać:

1) bezpośrednią współpracę instytucji i organizacji filmowych, zwłaszcza w celu realizacji filmów i świadczenia usług filmowych;

2)  udział filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych oraz udział delegatów w krajowych festiwalach filmowych organizowanych w państwach Stron, zgodnie z regulaminami tych festiwali;

3)  organizację przeglądów filmowych na zasadach wzajemności.

Artykuł 7

1.   Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy bibliotek, wydawnictw i ośrodków literackich obydwu państw. W tym celu Strony będą wspierać:

1)  wymianę specjalistów (staże, pobyły studyjne, znaczące imprezy o charakterze literackim);

2)  udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i seminariach odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony;

3)  współpracę w zakresie rozwoju i stosowania nowych technologii i rozwiązań informatycznych oraz sposobu ich wykorzystania w działalności bibliotek;

4)  wymianę dokumentów między bibliotekami obydwu państw.

2.   Strony będą wspierały dokonywanie przekładów dzieł literatury polskiej na język słowacki i dzieł literatury słowackiej na język polski.

3.   Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę między polskimi i słowackimi wydawnictwami oraz udział w międzynarodowych targach książki w Warszawie i w Bratysławie.

Artykuł 8

Strony będą wspierać współpracę między teatrami, stowarzyszeniami i instytucjami teatralnymi oraz zespołami baletowymi i operowymi z obydwu państw, zwłaszcza poprzez:

1)  współpracę zespołów teatralnych, w tym współpracę Teatru Narodowego w Warszawie i Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie;

2)  wymianę specjalistów w dziedzinie sztuki teatralnej (staże, pobyty studyjne);

3)  wymianę zaproszeń na festiwale teatralne, operowe i baletowe;

4)  wymianę informacji i zaproszeń na premiery, festiwale teatralne, seminaria, wykłady i inne znaczące wydarzenia teatralne:

5)  wymianę tekstów dramatycznych oraz fachowych czasopism i specjalistycznych publikacji teatralnych:

6)  wymianę nagrań wideo przedstawień teatralnych;

7)  wymianę specjalistów oraz współpracę między Instytutem Teatralnym w Bratysławie a Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie;

8)  współpracę opery i baletu Teatru Państwowego w Koszycach oraz Opery Krakowskiej.

Artykuł 9

Strony będą wspierać współpracę w zakresie sztuki muzycznej, w szczególności poprzez:

1)  wymianę zespołów muzycznych, solistów i dyrygentów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji i organizacji artystycznych;

2)  stwarzanie możliwości wymiany materiałów informacyjnych w dziedzinie kultury muzycznej, partytur, czasopism fachowych oraz literatury muzykologicznej;

3)  wspieranie prezentacji oryginalnej twórczości autorów działających na terytorium państw Stron;

4)  wspieranie wymiany specjalistów w dziedzinie sztuki muzycznej w formie zaproszeń na staże oraz pobyty studyjne, jako obserwatorów festiwali muzycznych i innych ważnych wydarzeń z życia muzycznego.

Artykuł 10

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę szkół i uczelni artystycznych, a w szczególności:

1)  wymianę grup uczniowskich i studenckich, a także kadry pedagogicznej oraz. nauczycieli akademickich wymienionych wyżej instytucji;

2)  udział przedstawicieli szkół artystycznych w konferencjach, seminariach, kolokwiach i sesjach dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki, organizowanych przez drugą Stronę;

3)  wzajemne informowanie się o imprezach artystycznych (kursy, konkursy, warsztaty, festiwale).

Warunki finansowe współpracy będą uzgadniane bezpośrednio przez zainteresowane instytucje.

Artykuł 11

Strony będą stwarzać sprzyjające warunki do działalności kulturalnej i prezentacji mniejszości słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej i mniejszości polskiej w Republice Słowackiej.

Artykuł 12

Strony będą wspierać projekty realizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Projekty te będą realizowane zgodnie z zakresem kompetencji Stron.

Artykuł 13

Strony zobowiązują się do wzajemnego respektowania praw autorskich i praw pokrewnych w stosunku do obywateli i instytucji swoich państw, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym oraz standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Artykuł 14

Wymiana kulturalna realizowana będzie zgodnie z następującymi zasadami:

1)  przy wymianie zespołów artystycznych:

a)  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży oraz transportu scenografii teatralnej, rekwizytów, instrumentów muzycznych oraz bagażu do miejsca prezentacji i z powrotem,

b)  Strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu — zakwaterowania i wyżywienia,

c)  Strona przyjmująca w zależności od potrzeb pokrywa koszty transportu wewnętrznego oraz usług tłumacza;

2)  przy wymianie osób (w szczególności staże i pobyty studyjne) Strona wysyłająca najpóźniej na dwa miesiące przed planowanym przyjazdem przesyła stronie przyjmującej następujące dane o osobie wysyłanej:

a)  imię i nazwisko, życiorys, znajomość języków obcych,

b)  planowany czas pobytu,

c)  program pobytu,

kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia osób objętych wymianą Strony uzgodnią w drodze kontaktów roboczych oddzielnie dla każdego przypadku;

3)  przy wymianie wystaw:

Strona wysyłająca:

a)  pokrywa koszty ubezpieczenia na czas trwania wystawy oraz na czas transportu do państwa Strony przyjmującej i z powrotem (pełne ubezpieczenie ekspozycji).

b)  pokrywa koszty transportu do pierwszego miejsca ekspozycji i z powrotem z ostatniego miejsca wystawy,

Strona przyjmująca:

a)  pokrywa koszty transportu wewnętrznego na swoim terytorium, jeśli wystawa będzie eksponowana w kilku miejscach.

b)  pokrywa koszty instalacji, promocji i wynajmu sal wystawienniczych,

c)  w przypadku uszkodzenia wystawy Strona przyjmująca przekazuje Stronie wysyłającej wszystkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody, nie jest jednak upoważniona do wykonania jakichkolwiek zabiegów konserwatorskich bez uprzedniej zgody Strony wysyłającej.

W przypadku wystaw każda ze Stron zobowiązuje się do pozyskania poręczeń rządowych, zgodnie z prawem obowiązującym w danym państwie.

Artykuł 15

1.   Program współpracy wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 roku.

2.   Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Program współpracy przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

3.   Wszelkie przedsięwzięcia rozpoczęte zgodnie z Programem współpracy, a niezakończone w okresie jego obowiązywania, będą realizowane zgodnie z postanowieniami Programu współpracy do czasu ich zakończenia.

Sporządzono w Warszawie dnia 28 maja 2009 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty są autentyczne i posiadają jednakową moc prawną.


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej
w imieniu Ministerstwa Kultury
Republiki Słowackiej