PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Azerbejdżanu na lata 2011-2013,

podpisany w Baku dnia 25 lipca 2011 r.

Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Azerbejdżanu na lata 2011-2013

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Azerbejdżanu, zwani dalej „Stronami”,

kierując się pragnieniem wzmocnienia współpracy w dziedzinie kultury i uwzględniając postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

1. Strony będą sprzyjać rozwijaniu kontaktów między artystami i twórcami obydwu państw. W tym celu Strony będą wspierać organizację wizyt i pobytów studyjnych. Szczegółowe warunki dotyczące wymiany zostaną uzgodnione przez właściwe podmioty w drodze kontaktów roboczych.

2.  Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między związkami i stowarzyszeniami twórczymi, a także instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie kultury.

Artykuł 2

1.  Strony będą wspierać prezentowanie dzieł literackich, muzycznych, dramatycznych oraz z zakresu sztuk wizualnych polskich i azerbejdżańskich twórców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł artystów współczesnych.

2.  W celu ułatwienia drugiej Stronie popularyzacji osiągnięć kulturalnych, Strony będą wymieniać informacje o swojej infrastrukturze kulturalnej.

Artykuł 3

Strony będą wspierać, na zasadach wzajemności, udział artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach teatralnych i muzycznych, jak również w innych znaczących imprezach kulturalnych. Szczegóły dotyczące wyboru artystów, programu pobytu i terminów występów zostaną uzgodnione w drodze kontaktów roboczych między właściwymi instytucjami.

Artykuł 4

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie sztuk wizualnych, w tym fotografii i wzornictwa, w szczególności poprzez:

1)  bezpośrednią współpracę instytucji kultury, stowarzyszeń i związków twórczych działających w tym obszarze;

2)  wymianę doświadczeń, informacji i publikacji fachowych.

Artykuł 5

1. W dziedzinie kinematografii Strony będą wspierać:

1)  bezpośrednią współpracę narodowych archiwów filmowych oraz instytucji i stowarzyszeń filmowych w celu wymiany doświadczeń i informacji;

2)  organizację na zasadach wzajemności przeglądów filmowych;

3)  udział filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w państwie drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2. Strony będą popierać udział swoich przedstawicieli w festiwalach filmowych organizowanych w państwie drugiej Strony.

Artykuł 6

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między teatrami obydwu państw, a także wymianę tekstów dramatycznych oraz specjalistycznych publikacji.

Artykuł 7 Strony będą wspierać współpracę w zakresie muzyki, w szczególności:

1)  wymianę solistów i zespołów muzycznych w ramach bezpośredniej współpracy właściwych instytucji i organizacji;

2)  stwarzanie możliwości wymiany partytur oraz literatury fachowej;

3)  prezentację twórczości kompozytorów działających w obydwu państwach.

Artykuł 8

1. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między bibliotekami obydwu państw. Strony będą popierać nawiązanie bezpośredniej współpracy między Biblioteką Narodową w Rzeczypospolitej Polskiej a Biblioteką Narodową im. M.F. Akhundova w Republice Azerbejdżanu. W tym celu Strony będą wspierać:

1)  udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach odbywających się w państwie drugiej Strony;

2)  współpracę w zakresie stosowania nowych technologii informatycznych w działalności bibliotek;

3)  wymianę publikacji.

2.  Strony będą sprzyjać udziałowi wydawców w międzynarodowych targach książki organizowanych w obydwu państwach.

Artykuł 9

1. Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w obydwu państwach oraz konwencjami międzynarodowymi, których obydwa państwa są stronami.

2. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednego państwa i nielegalnie wwiezione na terytorium drugiego państwa podlegają zwrotowi.

Artykuł 10

1.  Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego, w szczególności:

1) wymianę doświadczeń;

2) realizację wspólnych projektów badawczych i prac konserwatorskich;

3) organizację staży i pobytów studyjnych.

2.  Sprawy dotyczące organizacji i warunków finansowania programów badawczych i szkoleniowych oraz wymiany specjalistów będą uzgadniane między właściwymi polskimi i azerbejdżańskimi instytucjami i organizacjami.

3. Strony będą współdziałać w zakresie konserwacji i restauracji zabytków związanych z historią i kulturą państwa jednej Strony, a znajdujących się na terytorium państwa drugiej Strony.

Artykuł 11

1.  Strony będą wspierać współpracę muzeów oraz instytucji i organizacji działających w dziedzinie promocji dziedzictwa kulturowego obydwu państw, ze szczególnym uwzględnieniem:

1)  wymiany doświadczeń i publikacji;

2)  udziału specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w konferencjach i seminariach;

3)  organizacji staży i pobytów studyjnych.

2.  Strony będą sprzyjać bezpośrednim porozumieniom muzeów, w tym działaniom podejmowanym w celu wzajemnej prezentacji zbiorów.

3. Warunki finansowe realizacji wystaw, w tym warunki ochrony i ubezpieczenia eksponatów, będą uzgadniane między zainteresowanymi muzeami.

Artykuł 12 1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę szkół i uczelni artystycznych, w szczególności:

1)  wymianę studentów i nauczycieli akademickich;

2)  udział przedstawicieli szkół artystycznych w konferencjach i seminariach dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki.

2. Warunki finansowe współpracy będą uzgadniane bezpośrednio przez zainteresowane szkoły i uczelnie.

Artykuł 13

Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między polskimi i azerbejdżańskimi ośrodkami organizacji międzynarodowych w dziedzinie kultury, w szczególności będą popierać współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).

Artykuł 14

1. Terminy i program pobytu oraz warunki finansowania realizowanej w ramach niniejszego Programu wymiany zespołów artystycznych będą uzgadniane każdorazowo przez zainteresowane podmioty. W przypadku braku odrębnych ustaleń, wymiana będzie zgodna z następującymi zasadami:

1)  Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży członków zespołu artystycznego oraz transportu scenografii teatralnej, kostiumów, wyposażenia sceny i instrumentów muzycznych do miejsca prezentacji i z powrotem;

2)  Strona przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.

2. Kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą (w tym staże i pobyty studyjne) zainteresowane podmioty uzgodnią w drodze kontaktów roboczych oddzielnie w każdym przypadku.

3. W przypadku stanów nagłych mających miejsce podczas pobytu osób objętych wymianą w ramach niniejszego Programu na terytorium państwa drugiej Strony, Strona przyjmująca zapewni im opiekę medyczną. Strona wysyłająca zapewni, że osoby objęte wymianą będą posiadać ubezpieczenie (polisę), spełniające kryteria przewidziane w przepisach prawa obowiązującego na terytorium Strony przyjmującej, gwarantujące pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycia kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania.

Artykuł 15

1.  Program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Program przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

3. Wszelkie przedsięwzięcia rozpoczęte zgodnie z Programem, a niezakończone w okresie jego obowiązywania, będą realizowane zgodnie z postanowieniami Programu do czasu ich zakończenia.

Sporządzono w Baku dnia 25 lipca 2011 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, azerbejdżańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. W przypadku rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.