PROGRAM współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2005—2007,

podpisany w Zagrzebiu dnia 31 października 2005 r.
PROGRAM współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2005—2007

PROGRAM kulturne suradnje između Ministra kulture Republike Poljske i Ministarstva kulture Republike Hrvatske za godine 2005—2007

W celu rozwoju przyjacielskich stosunków w dziedzinie kultury między narodami swoich krajów, w oparciu o artykuł 21 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Zagrzebiu dnia 14 września 1995 r.. Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji, zwani dalej „Stronami”, uzgodnili niniejszy Program współpracy kulturalnej na lata 2005—2007.

U cilju razvijanja prijateljskih odnosa između naroda dviju zemalja na području kulture, pozivajući se na članak 21. Ugovora između Vlade Republike Poljske i Vlade Republike Hrvatske o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji, koji je potpisan u Zagrebu 14. rujna 1995. godine, Ministar kulture Republike Poljske i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: stranke) dogovorili su sljedeći Program kulturne suradnje za godine 2005—2007.

Artykuł 1

Članak 1
We wszystkich dziedzinach kultury i sztuki Strony wspierać będą różne formy współpracy oraz wymiany przyczyniające się do lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia. Stranke će poticati različite oblike i sadržaje suradnje i razmjene, na svim područjima kulture i umjetnosti, koji pridonose boljem međusobnom upoznavanju i zbližavanju.


Artykuł 2

Članak 2 1
Strony wspierać będą wymianę w dziedzinie sztuk plastycznych oraz wystaw muzealnych, które zostaną uzgodnione bezpośrednio przez zainteresowane galerie i muzea. i Stranke će podržavati razmjenu u području likoj vnih umjetnosti i muzejskih izložbi, koju će izravno dogovoriti zainteresirane galerije i muzeji.
W czasie obowiązywania tego programu Strony przewidują wymianę następujących wystaw: Stranke će za vrijeme važenja ovoga Programa podržati razmjenu sljedećih izložbi:

1) „Wojownicy pomiędzy Wschodem i Zachodem — późna epoka żelaza na terenie kontynentalnej Chorwacji” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, organizatorem będzie Muzeum Archeologiczne w Zagrzebiu;

1) „Ratnici između Istoka i Zapada — Starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj” u Državnom arheološkom muzeju u Varšavi, u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu;

2) wystawa archeologiczna „Skarby średniowiecznej Polski” w Muzeum Archeologicznym w Zagrzebiu, organizatorem będzie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;

2) Arheološka izložba „Blago srednjovjekovne Poljske” u Arheološkom muzeju u Zagrebu, u organizaciji Državnog arheološkog muzeja u Varšavi;

3) „Secesja w Chorwacji” w Muzeum Narodowym w Krakowie, organizatorem będzie Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Zagrzebiu;

3) „Secesija u Hrvatskoj” u Nacionalnom muzeju u Krakovu, u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu;

4) „Polska tkanina artystyczna” w Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Zagrzebiu, organizatorem będzie Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi;

4) „Poljska umjetnička tkanina” u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, u organizaciji Centralnog muzeja tkanina u Lođu;

5) „Współczesny rysunek chorwacki” w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, organizatorem będzie Galeria „Klovićevi dvori” w Zagrzebiu;

5) „Suvremeni hrvatski crtež” u Varšavi, Centar suvremene umjetnosti Zamek Ujazdovvskv, u organizaciji Galerije „Klovićevi dvori” u Zagrebu;

6) „Nowa sztuka polska” w Galerii „Klovićevi dvori” w Zagrzebiu, organizatorem będzie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

6) „Nova poljska umjetnost” u Galeriji „Klovićevi dvori” u Zagrebu, u organizaciji Centra suvremene umjetnosti — Zamek Ujazdovvskv u Varšavi.

Artykuł 3

Članak 3
Strony prowadzić będą wymianę profesjonalnych i renomowanych amatorskich zespołów artystycznych w ramach międzynarodowych festiwali, znaczących imprez kulturalnych lub na zaproszenie drugiej Strony. Stranke će razmjenjivati umjetničke i kvalitetne amaterske ansamble na međunarodnim festivalima, važnijim kulturnim priredbama ili na poziv druge stranke.
Szczegółowe warunki wymiany, o której mowa w pierwszym akapicie niniejszego artykułu, takie jak wybór zespołu, określenie repertuaru, programu pobytu i terminu wizyty, Strony będą uzgadniać na zasadach wzajemności w drodze kontaktów roboczych. Detaljne uvjete razmjene navedene u stavku 1. ovog članka — kao što su izbor ansambla, određivanje repertoara, program boravka i termin posjeta — stranke će dogovarati u radnim kontaktima, na bazi reciprociteta.

Artykuł 4

Članak 4
Strony wspierać będą zorganizowanie Tygodnia Filmu Polskiego w Zagrzebiu i Tygodnia Filmu Chorwackiego w Warszawie. Stranke će podržati organiziranje Tjedna poljskog filma u Zagrebu i Tjedna hrvatskog filma u Varšavi.
Strony wspierać będą uczestnictwo kinematografii kraju partnera w międzynarodowych festiwalach filmowych, organizowanych na terenie swego kraju, zgodnie z regulaminami tych festiwali. Stranke će podržati sudjelovanje predstavnika i prikazivanje filmova na međunarodnim filmskim festivalima koji se održavaju u dvjema zemljama, u skladu s pravilnicima tih festivala.
Strony popierać będą bezpośrednią współpracę między instytucjami, organizacjami i producentami oraz współpracę filmotek narodowych i stowarzyszeń filmowców obu krajów. Stranke će podržati izravnu suradnju između filmskih ustanova, organizacija i producenata te suradnju između nacionalnih kinoteka i udruženja filmskih djelatnika.

Artykuł 5

Članak 5
Strony wspierać będą współpracę między polskimi i chorwackimi instytucjami do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego w celu wymiany ekspertów i informacji o stanie dziedzictwa kulturowego i realizacji jego ochrony w obu krajach. Stranke će podržati suradnju između poljskih i hrvatskih ustanova za zaštitu i očuvanje kulturne baštine u cilju razmjene stručnjaka i informacija o stanju kulturne baštine i provedbi njezine zaštite u objema zemljama.
Strony wymienią fachową wiedzę i doświadczenia wynikające z analiz i waloryzacji zespołów zabytkowych i krajobrazowych (szczególnie fortyfikacji austro-węgierskich) oraz dotyczące metod ich odnowy i zagospodarowania. Stranke će razmijeniti stručna znanja i iskustva koja proizlaze iz analiza i vrjednovanja povijesnih i prirodnih cjelina (posebno austro-ugarskih utvrda), kao i o metodama njihove restauracije i revitalizacije.
Strony będą współpracować w ramach wspólnych projektów, warsztatów, seminariów, wykładów, wystaw oraz wyjazdów studyjnych, poprzez poznawanie i korzystanie z doświadczeń polskich i chorwackich specjalistów w dziedzinie restauracji budownictwa historycznego. Liczbę specjalistów i czas trwania ich pobytu Strony uzgodnią w odrębnej umowie. Stranke će surađivati u okviru zajedničkih projekata, radionica, seminara, predavanja, izložbi i studijskih putovanja, upoznavanjem i primjenom iskustava poljskih i hrvatskih stručnjaka na području obnove povijesnog graditeljstva. Broj stručnjaka i trajanje njihovog boravka izravno će dogovoriti zainteresirane ustanove.

Artykuł 6

Članak 6
Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony konwencjami międzynarodowymi. Stranke će surađivati u cilju sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara koja čine njihovu kulturnu baštinu, u skladu s unutarnjim zakonodavstvom pojedine zemlje te međunarodnim konvencijama koje su potpisale obje stranke.
Strony będą współpracować w dziedzinie zwrotu dóbr kultury, które zostały nielegalnie wywiezione z terytorium kraju jednej ze Stron lub zostały nielegalnie wwiezione na to terytorium. Stranke će surađivati u povratu kulturnih dobara koja su nezakonito izvezena s područja jedne od stranaka ili su nezakonito uvezena na njezino područje.

Artykuł 7

Članak 7
Strony wspierać będą bezpośrednią współpracę muzeów oraz galerii określoną w umowach między zainteresowanymi instytucjami o wymianie ekspertów, publikacji oraz dokumentacji. Stranke će podržati izravnu suradnju muzeja i galerija navedenu u sporazumima između zainteresiranih ustanova o razmjeni stručnjaka, publikacija i dokumentacije.

Artykuł 8

Članak 8
Strony wspierać będą bezpośrednią współpracę określoną w umowie między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Chorwackim Archiwum Państwowym. Stranke će podržati izravnu suradnju navedenu u sporazumu između Glavne uprave državnih arhiva i Hrvatskog državnog arhiva.

Artykuł 9

Članak 9
Strony wspierać będą współpracę między Biblioteką Narodową w Warszawie oraz Biblioteką Narodową i Uniwersytecką w Zagrzebiu. Zakres i formy współpracy zostaną określone w umowie między wymienionymi instytucjami. Stranke će podržati suradnju između Nacionalne knjižnice u Varšavi i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Sve pojedinosti suradnje utvrdit će se sporazumom između navedenih ustanova.

Artykuł 10

Članak 10
Strony wspierać będą współpracę między stowarzyszeniami literatów oraz wymianę literatów i tłumaczy literatury. Stranke će podržati suradnju između udruga književnika te razmjenu književnika i književnih prevoditelja.

Artykuł 11

Članak 11
Strony wspierać będą tłumaczenia i publikacje znaczących dzieł literackich oraz innych dzieł autorów polskich i chorwackich. Stranke će poticati prevođenje značajnih književnih i drugih djela poljskih i hrvatskih autora.
Strony wspierać będą uczestnictwo wydawców i księgarzy w spotkaniach branżowych oraz międzynarodowych targach książki w obu krajach. Stranke će podupirati sudjelovanje izdavača i knjižara na stručnim sastancima i međunarodnim sajmovima knjiga u objema zemljama.

Artykuł 12

Članak 12
Zasady wymiany delegacji są następujące: Odredbe o razmjeni izaslanstava su sljedeće:

1) najpóźniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej dane dotyczące członków delegacji oraz potrzeb związanych z ich wizytą;

1) najkasnije dva mjeseca unaprijed, stranka šiljateijica dostavit će stranki primateljici podatke o članovima izaslanstva i potrebama vezanim uz njihov posjet;

2) Strona przyjmująca w terminie 40 dni od otrzymania propozycji wypowie się odnośnie do akceptacji wizyty oraz jej terminu;

2) u roku od četrdeset dana od primitka prijedloga stranka primateljica obavijestit će stranku šiljatelji-cu o tome prihvaća li posjet te o datumu posjeta;

3) po otrzymaniu informacji o akceptacji wizyty, najpóźniej na 20 dni przed przybyciem delegacji, Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej dokładne dane dotyczące daty i miejsca przybycia oraz środka komunikacji.

3) po primitku obavijesti o prihvaćanju posjeta, stranka šiljateljica dostavit će stranki primateljici točne podatke o datumu i mjestu dolaska te o prijevozniku, najkasnije dvadeset dana unaprijed.

Artykuł 13

Članak 13
Zasady finansowania wymiany osób i zespołów są następujące: Financijske odredbe o razmjeni osoba i ansambala su sljedeće:

1) Strona wysyłająca pokryje koszty podróży oraz przewóz rekwizytów, kostiumów i instrumentów muzycznych do pierwszej miejscowości na terenie państwa przyjmującego i z powrotem;

1) stranka šiljateljica će snositi troškove međunarodnog putovanja te prijevoza rekvizita, kostima i glazbenih instrumenata do prvog mjesta u državi primateljici i natrag;

2) Strona przyjmująca poniesie koszty zakwaterowania i wyżywienia, koszty przewozu krajowego, koszty organizacji i zapowiedzi przedstawienia.

2) stranka primateljica će snositi troškove smještaja i prehrane, troškove prijevoza na svom području, troškove organizacije i najave predstava.

Artykuł 14

Članak 14
Warunki organizacji i zasady finansowania wystaw ustalą zainteresowane instytucje (muzea i galerie) w odrębnych umowach. Uvjete organizacije i načela financiranja izložbi utvrdit će zainteresirane ustanove (muzeji i galerije) u posebnim ugovorima.

Artykuł 15

Članak 15
Niniejszy program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2007 r. Ovaj Program słupa na snagu danom potpisivanja i ostaje na snazi do 31. prosinca 2007. godine.
PODPISANO w Zagrzebiu dnia 31 października 2005 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i chorwackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. OVAJ PROGRAM potpisan je u Zagrebu dana 31. listopada 2005. u dva izvornika, svaki na poljskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.


W imieniu
Ministra Kultury
Rzeczypospolitej Polskiej
W imieniu
Ministerstwa Kultury
Republiki Chorwacji
Za Ministar
kulturę Republikę
Poljske
Za Ministarstvo
kulturę Republikę
Hrvatske