PROGRAM WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004–2006,

podpisany w Warszawie dnia 17 czerwca 2004 r.

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii, dalej zwani „Stronami”,

mając na uwadze postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 4 maja 1993 r.,

dążąc do ożywienia wymiany kulturalnej między obu państwami,

uzgodnili i podpisali, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą wspierać nawiązywanie kontaktów oraz współpracę między instytucjami, stowarzyszeniami artystycznymi i innymi organizacjami działającymi w dziedzinie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego.

Artykuł 2

Strony będą wspierać organizowanie wymiany artystów i zespołów artystycznych, dążąc do wzajemnego promowania swego dziedzictwa kulturalnego. Szczegóły związane z wymianą, w tym skład osobowy, okres i długość pobytu w kraju drugiej Strony, zostaną ustalone w drodze kontaktów roboczych między Stronami.

Artykuł 3

Strony będą wspierać organizowanie wymiany wystaw sztuk pięknych. Przedmiot wystaw, liczebność towarzyszącego personelu, okres i środki realizacji zostaną ustalone w drodze kontaktów roboczych między Stronami.

Artykuł 4

Strony będą wspierać organizowanie wymiany zespołów i orkiestr muzyki klasycznej i orkiestrowej. Program koncertów, skład zespołów i orkiestr, terminy i czas trwania ich pobytu w kraju drugiej Strony zostaną ustalone w drodze kontaktów roboczych między Stronami.

Artykuł 5

Strony będą wspierać współpracę i wymianę między ich narodowymi instytucjami Teatru, Opery i Baletu. Program przedstawień, okres i czas trwania pobytu zespołów i osób w kraju drugiej Strony zostaną ustalone w drodze kontaktów roboczych między Stronami.

Artykuł 6

Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne, zgodnie z prawem obowiązującym w ich krajach oraz odnośnymi konwencjami międzynarodowymi. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednej ze Stron i nielegalnie wwiezione na terytorium drugiej Strony podlegają zwrotowi.

Artykuł 7

Strony będą wspierać wymianę doświadczeń i ekspertów w dziedzinie ochrony i restauracji zabytków kultury. Liczba ekspertów, program, termin i długość ich pobytu w kraju drugiej Strony będą ustalane w drodze kontaktów roboczych między Stronami.

Artykuł 8

Strony będą wspierać wzajemne dokonywanie przekładów i publikowanie dzieł literackich autorów z kraju drugiej Strony.

Artykuł 9

Strony będą wspierać bezpośrednie kontakty i współpracę między Bibliotekami Narodowymi obu krajów.

Artykuł 10

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie kinematografii, w tym:

1) kontakty między archiwami filmowymi obu krajów, jak i wymianę specjalistów w dziedzinie kinematografii,

2) organizację, na zasadzie wzajemności, dni filmu kraju partnera.

Artykuł 11

1. Strony będą się wzajemnie informować o międzynarodowych imprezach teatralnych i festiwalach filmowych, popierać udział w tych imprezach zespołów teatralnych oraz filmów i przedstawicieli kinematografii kraju drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2. Strony będą sprzyjać podejmowaniu wspólnych produkcji teatralnych i filmowych.

Artykuł 12

Strony będą inicjować i wspierać, w ramach swoich kompetencji i praktycznych możliwości, tworzenie bliźniaczych kontaktów między narodowymi instytucjami artystycznymi oraz miastami o dużym znaczeniu kulturalnym w swoich krajach.

Artykuł 13

Strony będą współpracować przy organizacji „Dni kultury polskiej” w Albanii oraz „Dni kultury albańskiej” w Polsce w celu wzajemnego propagowania wartości dziedzictwa narodowego swoich krajów. W tym celu będą zachęcać do ich upowszechniania w środkach masowego przekazu, na płytach CD, DVD, w ulotkach i ilustrowanych albumach.

Artykuł 14

Strony będą zachęcać do kontaktów i wymiany wiedzy między ekspertami z dziedziny przetwarzania informacji i danych w związku z masowym wdrożeniem nowych technologii informatyczno-elektronicznych do instytucji konserwacji i promowania narodowego dziedzictwa kulturalnego.

Artykuł 15

Strony będą się wzajemnie informować o interesujących pod względem kulturalnym wydarzeniach w swoich krajach. We współpracy z odnośnymi ambasadami oraz instytucjami i organizacjami Strony będą zachęcać do promocji tych wydarzeń w publicznych środkach masowego przekazu.

Artykuł 16

Przy wymianie osobowej:

1) Strona wysyłająca udzieli Stronie przyjmującej na miesiąc przed planowanym przybyciem potrzebnych informacji o wysyłanych osobach, w szczególności znajomości języków obcych, a także datach i środkach podróżowania,

2) Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wysyłanych osób do kraju Strony przyjmującej i z powrotem, a także zapewni, że osoby te będą posiadały ubezpieczenia (polisy) na wypadek choroby lub wypadku,

3) Strona przyjmująca pokrywa koszty wyżywienia, noclegów oraz transportu lokalnego w kraju zgodnie z harmonogramem.

Artykuł 17

Przy organizacji wystaw:

1) Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu międzynarodowego oraz ubezpieczenia wystawy na czas transportu, a także koszty transportu międzynarodowego i ubezpieczenia na wypadek choroby lub wypadku osób towarzyszących wystawom.

2) Strona przyjmująca pokrywa koszty aranżacji, reklamy i transportu lokalnego w swoim kraju, a także jest zaangażowana w ochronę i bezpieczeństwo eksponatów wystawowych.

Artykuł 18

1. Program niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.

2. Program niniejszy może być wypowiedziany przez każdą ze Stron w drodze pisemnego zawiadomienia, nie później jednak niż na trzy miesiące przed upływem okresu jego obowiązywania.

3. Program niniejszy nie naruszy w żaden sposób realizacji przedsięwzięć zainicjowanych przed jego wejściem w życie, chyba że Strony postanowią inaczej.

Podpisano w Warszawie dnia 17 czerwca 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i albańskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.


W imieniu

Minister Kultury

Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwa Kultury,

Młodzieży i Sportu

Republiki Albanii