PROGRAM współpracy kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej na lata 2005—2008,

podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 2005 r.PROGRAM

PROGRAMA

współpracy kulturalnej i edukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej na lata 2005—2008

de cooperación cultural y educativa entre el Gobierno de la República de Polonia y el Gobierno de la República Argentina para los años 2005—2008

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Argentyńskiej, zwane dalej „Stronami”,

El Gobierno de la República de Polonia y el Gobierno de la República Argentina, en adelante „Las Partes”;

kierując się wolą umacniania przyjaźni między swoimi narodami poprzez rozwijanie stosunków kulturalnych i edukacyjnych, Guiadas por el deseo de fortalecer la amistad entre sus pueblos mediante el desarrollo de las relaciones culturales y educativas;
zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyńskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Buenos Aires dnia 2 października 1984 r., Conforme a lo establecido en el Convenio entre el Gobierno de la República Popular de Polonia y el Gobierno de la República Argentina sobre cooperación cultural y científica, firmado en Buenos Aires el día 2 de octubre de 1984;
uzgodniły następujący Program współpracy na lata 2005-2008:

Acuerdan el siguiente Programa de cooperación para los años 2005—2008:

I. Edukacja

I. Educación

Artykuł 1

Artículo 1

1. Strony będą popierały bezpośrednią współpracę szkół wyższych poprzez:

1. Las Partes apoyarán la colaboración directa entre sus instituciones de enseñanza superior a través de:

1) prowadzenie wspólnych badań;

1) investigaciones conjuntas;

2) wymianę nauczycieli akademickich;

2) intercambio de académicos;

3) udział w konferencjach, kongresach i sympozjach oraz prowadzenie działalności akademickiej;

3) participación en conferencias, congresos y simposios, así como en la ejecución de actividades académicas;

4) wymianę materiałów i publikacji.

4) intercambio de materiales y publicaciones.

2. Dziedziny i formy współpracy oraz warunki finansowe będą uzgadniane bezpośrednio między zainteresowanymi instytucjami.

2. Los campos y formas de colaboración y las condiciones financieras serán acordadas directamente entre las instituciones interesadas.

Artykuł 2

Artículo 2

Strony będą wspierały wymianę uregulowań prawnych, publikacji i dokumentacji dotyczących swoich systemów szkolnictwa wyższego. Las Partes fomentarán el intercambio de legislación, de publicaciones y de documentación referidas a sus sistemas de educación superior.

Artykuł 3

Artículo 3

Strony określą obszary wspólnych zainteresowań w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz projektów badawczych w celu nawiązania bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi.

Las Partes establecerán áreas de mutuo interés académico y de investigación con el objeto de entablar la cooperación directa entre sus instituciones de enseñanza superior y centros de investigación.

Artykuł 4

Artículo 4

Strony zorganizują wizyty studyjne dla ekspertów w dziedzinie kształcenia ogólnego, zawodowego i kształcenia nauczycieli. Szczegóły dotyczące trwania wizyt, liczby uczestników i tematyki zostaną określone drogą dyplomatyczną. Las Partes organizarán encuentros de estudio para expertos de educación general, técnica y formación de maestros. Los detalles sobre la duración del encuentro, cantidad de participantes y el temario serán determinados por la vía diplomática.

Artykuł 5

Artículo 5

Strony będą współdziałały na rzecz bezpośredniej współpracy Polskiej Akademii Nauk (PAN) z odpowiednimi instytucjami w Republice Argentyńskiej Las Partes cooperarán a favor de la colaboración directa entre la Academia de Ciencias Polaca (PAN) con las correspondientes instituciones de la República Argentina.

Artykuł 6

Artículo 6

Strony będą — przez stworzenie warunków umożliwiających wolny dostęp do nauczania języka, historii i kultury drugiej Strony na różnych poziomach kształcenia na swoim terytorium — sprzyjały swobodzie wyrażania swoich tożsamości narodowych, ich utrzymaniu i rozwojowi. Las Partes favorecerá la libre expresión, mantenimiento y desarrollo de sus respectivas identidades nacionales mediante la creación de condiciones de libre acceso al estudio de la lengua, historia y cultura de la otra Parte en diferentes noiveles de enseñanza en su territorio.

Artykuł 7

Artículo 7

Strona polska będzie również, poprzez współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i lokalnymi organizacjami, wspierała nauczanie swojego języka, historii i kultury w Republice Argentyńskiej.

Asimismo la Parte polaca apoyará, a través de su colaboración con las instituciones, asociaciones y organizaciones locales, la enseñanza de su lengua, su historia y su cultura en la República Argentina.

Artykuł 8

Artículo 8

Strona argentyńska w celu wymiany doświadczeń dotyczących powiązań kształcenia na wszystkich poziomach z rynkiem pracy proponuje zorganizowanie seminarium dla specjalistów w dziedzinie opracowywania podstaw programowych nauczania.

La Parte argentina propone la realización de un seminario de especialistas en diseño e curriculum con el objeto de intercambiar experiencias relativas a la articulación entre la educación polimodal y el mundo del trabajo.

Artykuł 9

Artículo 9

Strona argentyńska proponuje zorganizowanie seminarium dla specjalistów w dziedzinie kształcenia średniego zawodowego i jego związków z rynkiem pracy. La Parte argentina propone realizar un seminario de especialistas en el campo de la educación tecnológica y la vinculación entre la educación y el mundo del trabajo.

Artykuł 10

Artículo 10

Strona argentyńska będzie wspierała zorganizowanie spotkania specjalistów w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. La Parte argentina favorecerá la celebración de un encuentro de especialistas en formación y capacitación docente.

Artykuł 11

Artículo 11

Strony podejmą działania zmierzające do zawarcia umowy do celów akademickich o wzajemnym uznawaniu studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadawaniu stopni wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Argentyńskiej. Las Partes realizarán las actividades tendientes a la suscripción de un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de los estudios y la equivalencia de certificados que acredite la formación y los grados académicos otorgados por la República de Polonia y la República Argentina para fines académicos.

Stypendia

Becas

Artykuł 12

Artículo 12

1. Strona polska przyzna w każdym roku akademickim do osiemnastu (18) miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze w różnych dziedzinach w państwowych szkołach wyższych.

1. La Parte polaca otorgará por cada año académico hasła diecioho (18) meses de beca para efectuar pasantías con el propósito científico y de investigación en diversas áreas en las escuelas públicas de enseñanza superior.

2. Strona argentyńska przyzna dwa (2) stypendia na studia podyplomowe na okres roku akademickiego w celu odbycia studiów na kierunkach filologicznych oraz w celach naukowo-badawczych.

2. La Parte ergentina otorgará dos (2) becas de postgrado para el año académico a los efectos de realizar estudios de la lengua, la ciencia y la investigación.

3. Przyznanie oferowanych stypendiów będzie się odbywało zależnie od możliwości finansowych każdej ze Stron. Warunki dotyczące przyznanych stypendiów oraz zasad korzystania z opieki zdrowotnej będą każdorazowo uzgadniane drogą dyplomatyczną.

3. El otorgamiento de las becas ofrecidas será de acuerdo a la disponibilidad financiera de cada una de las Partes. Las condiciones de las mismas y la asistencia médica correspondiente serán acordadas oportunamente por la vía diplomática.

II. Kultura i sztuka

II. Cultura y artes

Artykuł 13

Artículo 13

Strony dokonają wymiany informacji dotyczącej życia kulturalnego i artystycznego w obu krajach. Las Partes intercambiarán información sobre las características de la vida cultural y artística de cada país.

Artykuł 14

Artículo 14

Każda ze Stron będzie wspierała wysyłanie książek i materiałów audiowizualnych oraz informatycznych w celu aktualizowania materiałów konsultacyjnych w swojej ambasadzie na terytorium drugiej Strony. Cada Parte promoverá el envío de libros y material audiovisual e informático con el objeto de mantener actualizada la información de consulta de su Embajada en el territorio de la otra Parte.

Artykuł 15

Artículo 15

Każda Strona będzie sprzyjała wymianie przedstawicieli środowiska kulturalnego i artystycznego w celu zaznajomienia drugiej Strony ze swoimi osiągnięciami w tych dziedzinach. Cada Parte propiciará el intercambio de representantes del ámbito cultural y artístico con el fin de promover el conocimiento de los logros en cada disciplina en la otra.

Artykuł 16

Artículo 16

Strony będą się wzajemnie zapraszały do uczestniczenia w ważnych wydarzeniach kulturalnych o charakterze międzynarodowym, takich jak: festiwale kulturalne, konkursy artystyczne, wystawy, targi, konferencje, seminaria i inne. Las Partes se cursarán mutuamente invitaciones para la participación en eventos culturales importantes de carácter internacional, tales como festivales de cultura, concursos artísticos, exposiciones, ferias, conferencias, seminarios y otros.

Artykuł 17

Artículo 17

Strony za pośrednictwem zainteresowanych instytucji uzgodnią drogą dyplomatyczną warunki występów zespołów zaproszonych na festiwale muzyczne, folklorystyczne i teatralne. Las Partes, a través de sus instituciones interesadas, acordarán por la vía diplomática, las condiciones de la presentación de los conjuntos invitados a los festivales musicales, folklóricos y teatrales.

Artykuł 18

Artículo 18

Strony z zadowoleniem odnotowują działalność prowadzoną przez Fundación Argentina w Warszawie i Asociación Cultural Argentino-Polaca w Buenos Aires i nadal będą popierały ich działania. Las Partes expresan su satisfacción y continuarán brindando su apoyo a las actividades de la Fundación Argentina en Varsovia y de la Asociación Cultural Argentino-Polaca en Buenos Aires.

Artykuł 19

Artículo 19

Strony będą współpracowały z Fundación Chopiniana z Buenos Aires w jej wysiłkach mających na celu zapraszanie polskich pianistów i pedagogów do Republiki Argentyńskiej. Las Partes colaboran con la Fundación Chopiniana de Buenos Aires en su tarea de invitar pianistas y pedagogos polacos en la República Argentina.

Artykuł 20

Artículo 20

Strony będą także wspierały wymianę solistów i orkiestr kameralnych. Asimismo, las Partes fomentarán el intercambio de solistas o conjuntos de cámara.

Artykuł 21

Artículo 21

1. Ministerstwo Kultury Republiki Argentyńskiej informuje zainteresowane instytucje Strony polskiej o istnieniu strony internetowej: „www.cultura.gov.ar”, na której zamieszczane są szczegółowe informacje dotyczące różnych przedsięwzięć w dziedzinach objętych niniejszym programem.

1. La Secretaría de Cultura de la República Argentina informa a las instituciones de la Parte polaca interesadas, la existencia de una página en Internet en la que puede accederse a información detallada sobre distintas actividades en los distintos ámbitos objeto del presente Programa. La dirección de la misma es „www.cultura.gov.ar”.

2. Strona polska informuje zainteresowane instytucje Strony argentyńskiej o istnieniu strony internetowej: „www.polonia.gov.pl”, na której zamieszczane są, w języku hiszpańskim, szczegółowe informacje dotyczące różnych przedsięwzięć w dziedzinach objętych niniejszym programem.

2. La Parte polaca informa a las instituciones interesadas de la Parte argentina que existe una página en Internet en la que puede accederse a información detallada sobre distintas actividades en los distintos ámbitos objeto del presente Programa. La dirección de la misma en lengua española es „www.polonia.gov.pl”.

Artykuł 22

Artículo 22

Strony będą wspierały współpracę między Biblioteką Narodową w Warszawie a Biblioteką Narodową w Buenos Aires, jak również będą współpracowały z Biblioteką Ignacego Domeyki w Republice Argentyńskiej.

Las Partes apoyarán la cooperación entre la Biblioteca Nacional de Varsovia y la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Asimismo, colaborarán con la Biblioteca „Ignacio Domeyko” en la República Argentina.

Artykuł 23

Artículo 23

Strony będą sprzyjały dokonywaniu przekładów i wydawaniu dzieł współczesnych autorów z obydwu krajów. Las Partes apoyarán la traducción y la publicación de los escritores contemporáneos de ambos países.

Artykuł 24

Artículo 24

Strony będą wspierały uczestnictwo wystawców polskich na Międzynarodowych Targach Książki w Buenos Aires i wystawców argentyńskich na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Las Partes apoyarán la participación de los expositores polacos en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y los expositores argentinos en la Feria Internacional del Libro en Varsovia.

Artykuł 25

Artículo 25

Strony będą popierały współpracę między muzeami przez wymianę wystaw, informacji, materiałów i publikacji. Las Partes apoyarán la cooperación entre los museos de cada una de ellas por medio del intercambio de exposiciones, información, material y publicaciones.

Artykuł 26

Artículo 26

Strony będą wspierały wymianę informacji, doświadczeń i specjalistów w dziedzinie ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturalnego. Las Partes apoyarán el intercambio de información, experiencias y especialistas en el ámbito de la protección y conservación del patrimonio cultural.

Artykuł 27

Artículo 27

Strony będą przestrzegały praw autorskich i pokrewnych oraz zapewnią środki i procedury niezbędne do odpowiedniego przestrzegania tych praw, zgodnie z przepisami wewnętrznymi i umowami międzynarodowymi, których są sygnatariuszami. Las Partes otorgarán la adecuada protección en materia de derechos de autor y afines, así como asegurarán los medios y procedimientos indispensables para el conveniente respeto de estos derechos, de acuerdo con su legislación interna y convenios internacionales de los cuales son parte.

Artykuł 28

Artículo 28

Strony będą współpracowały w celu uniemożliwienia nielegalnego wwozu, wywozu i handlu dobrami, które stanowią ich dziedzictwo historyczne i kulturalne. Będą wspierały także odzyskiwanie dóbr kultury nielegalnie wywiezionych z terytorium jednej ze Stron lub nielegalnie wwiezionych na terytorium drugiej Strony.

Las Partes colaborarán con el fin de impedir la introducción, exportación y tráfico ilegal de los bienes que constituyen su patrimonio histórico y cultural. Asimismo apoyarán la restitución de bienes culturales, exportados ¡legalmente del territorio de una de las Partes o introducido ¡legalmente en el territorio de la otra Parte.

Artykuł 29

Artículo 29

Strony będą popierały wymianę informacji o rządowych projektach mających na celu wspieranie wolnego obrotu dziełami sztuki i przedmiotami artystycznymi, które mogłyby wzbogacić dorobek kulturalny obu Stron. Las Partes fomentarán el intercambio de información relativa a proyectos gubernamentales tendientes a promover la libre circulación de obras de arte y objetos de valor artístico que sirvan para enriquecer los patrimonios culturales de ambas.

Artykuł 30

Artículo 30

1. Strony będą sprzyjały wymianie informacji i materiałów dotyczących kinematografii swoich krajów oraz będą popierały rozwój bezpośredniej współpracy między instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kinematografii.

1. Las Partes favorecarán el intercambio de información y material referentes a sus respectivas cinematografías y apoyarán el desarrollo de la cooperación directa entre las instituciones, organizaciones y otras entidades que actúen en el área cinematográfica de cada una de ellas.

2. Strony będą sprzyjały działaniom na rzecz organizacji przeglądów kina polskiego w Republice Argentyńskiej i kina argentyńskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Las Partes apoyarán las actividades a favor de la organización de las jornadas del cine polaco en la República Argentina y de las jornadas del cine argentino en la República de Polonia.

Artykuł 31

Artículo 31

Strony będą rozwijały kontakty między instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie publicznej telewizji i radiofonii. Las Partes promoverán los contactos entre los organismos, organizaciones y otras entidades que actúen en el área de la televisión y la radio públicas.

III. Inne dziedziny współpracy

III. Otros ámbitos de la cooperación

Artykuł 32

Artículo 32

Strony będą popierały współpracę w dziedzinie archiwistyki w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i mikrofilmów. Szczegóły tej współpracy zostaną uzgodnione przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej i Archiwum Główne Narodu Republiki Argentyńskiej. Las Partes apoyarán la colaboración en el campo de archivos, en lo que concierna a la accesibilidad de archivos para los fines científicos, sociales y jurídicos, el intercambio de experiencias, publicaciones y microfilms. Los detalles de la cooperación se determinarán entre la Dirección Superior de Archivos Nacionales de la República de Polonia y el Archivo General de la Nación de la República Argentina.

Artykuł 33

Artículo 33

Strony będą wspierały współpracę między architektami obu Stron. Szczegóły dotyczące tej współpracy będą ustalone bezpośrednio między Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) i Głównym Stowarzyszeniem Architektów (Sociedad Central de Arquitectos — SCA) w Republice Argentyńskiej. Las Partes fomentarán la cooperación entre los arquitectos de las dos Partes. Los detalles de esta cooperación se determinarán entre la Asociación de los Arquitectos Polacos (SARP) y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) de la República Argentina.

IV. Postanowienia ogólne

IV. Disposiciones generales

Artykuł 34

Artículo 34

Instytucja Strony wysyłającej poinformuje instytucję Strony przyjmującej o danych personalnych, celu wizyty, proponowanym programie pobytu, warunkach prezentacji osób lub grup, które będą realizować działania w ramach niniejszego programu, przynajmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do daty planowanej wizyty. La institución de la Parte que envía informará a la institución de la Parte receptora, los datos personales, el objeto de la visita, el programa de la estadía propuesto y las condiciones de presentación de las personas y/o grupos que realicen actividades en el marco del presente Programa, or lo menos con tres meses de antelación a la fecha planificada de la visita.

Artykuł 35

Artículo 35

Instytucja Strony przyjmującej przekaże instytucji Strony wysyłającej swoją decyzję odnośnie do zaproponowanych wizyt przynajmniej na sześć tygodni przed datą przyjazdu gości. La institución de la Parte receptora transmitirá a la institución de la Parte que envía su decisión referente a las visitas propuestas, por lo menos seis semanas antes de la fecha de llegada de los visitantes.

Artykuł 36

Artículo 36

Instytucja Strony wysyłającej poinformuje instytucję Strony przyjmującej o dokładnej dacie przyjazdu i o środku transportu wysyłanych osób na trzy tygodnie przed planowaną datą ich przybycia. La institución de la Parte que envía informará a la institución de la Parte receptora la fecha exacta de llegada y el medio de transporte con tres semanas de anticipación a la fecha planificada de llegada de las personas.

Artykuł 37

Artículo 37

Strona polska informuje, że nie pokrywa kosztów nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków cudzoziemców, w tym obywateli argentyńskich, którzy przybywają do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach niniejszego programu. La Parte polaca informa que no cubre los riesgos de salud y accidentes fatales de ciudadanos extranjeros, incluso argentinos, que vienen en la República de Polonia en el marco del presente Programa.

Artykuł 38

Artículo 38

Dokumentacja kandydatów zainteresowanych odbyciem studiów lub staży w drugim kraju zostanie zgłoszona właściwej placówce dyplomatycznej w terminie wcześniej uzgodnionym. La documentación de los candidatos de un país interesados en realizar estudios o pasantías en el otro, será presentada ante las respectivas Representaciones en las fechas acordadas previamente por ambas.

Artykuł 39

Artículo 39

Strony poprzez swe odpowiednie instytucje uzgodnią drogą dyplomatyczną warunki finansowe działań realizowanych w ramach niniejszego programu, odpowiednio do swej sytuacji budżetowej.

Las Partes, a través du sus respectivas insticiones, acordarán por la vía diplomática las condiciones financieras, según la disponibilidad presupuestaria, de las actividades que se desempeñen en el marco del presente Programa.

Artykuł 40

Artículo 40

Warunki wystaw prezentowanych w ramach niniejszego programu zostaną uzgodnione bezpośrednio przez zainteresowane instytucje obu Stron. Las condiciones de presentación de las exposiciones organizadas en el marco del presente Programa serán acordadas directamente por las instituciones intersadas de ambas Partes.

Artykuł 41

Artículo 41

Strona przyjmująca w przypadku uszkodzenia wystawionych przedmiotów przekaże drugiej Stronie dokumentację, która umożliwi uzyskanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

En el caso de daño de los objetos expuestos, la Parte receptora remitirá a la otra la documentación que posibilite la recuperación de la indemnización a título del seguro.

Artykuł 42

Artículo 42

Niniejszy program nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć, które nie zostały w nim ujęte. Takie działania będą podejmowane poprzez wzajemne konsultacje prowadzone zwyczajowymi kanałami dyplomatycznymi. Este Programa no excluye la realización de otras actividades que no se hayan incluido específicamente en el mismo. Tales actividades serán organizadas a través de consultas mutuas mediante los canales diplomáticos habituales.

Artykuł 43

Artículo 43

Strony będą upowszechniały na terytorium swoich państw wszystkie przedsięwzięcia zawarte w niniejszym programie i będą umacniać więzi między organizacjami i instytucjami kulturalnymi obu Stron. Las Partes difundirán en los territorios de sus respectivos Estados todas las actividades que se deriven del presente Programa e impulsarán la vinculación entre los organismos e instituciones culturales de cada Parte.

Artykuł 44

Artículo 44

Wszystkie działania przeprowadzone w ramach niniejszego programu będą oparte na wewnętrznych przepisach prawa obowiązujących w każdej ze Stron. Todas las actividades llevadas a cabo en el marco del presente Programa se regirán por las legislaciones internas vigentes en cada Parte.

Artykuł 45

Artículo 45

Niniejszy program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2008 r. Jego obowiązywanie zostanie automatycznie przedłużone do czasu podpisania kolejnego programu, o ile żadna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji. W takim przypadku program utraci moc obowiązującą w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia.

El presente Programa entrará en vigor el día de su firma y permanecerá en vigencia hasła el 31 de diciembre del año 2008. Su vigencia será automáticamente prolongada hasła la firma del Programa siguiente a menos que alguna de las Partes lo denuncie por notificación. En tal caso, el Programa caducará en un plazo de 60 días contados desde la fecha de su denuncia por la vía diplomática.

Sporządzono w Warszawie dnia 22 kwietnia 2005 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. Hecho en la ciudad de Varsovia, el día 22 abril de 2005, en dos ejemplares, cada uno en polaco y castellano, siendo ambos igualmente auténticos.