POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 kwietnia 2008 r. sygn. akt SK 16/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz — przewodniczący,

Adam Jamróz,

Teresa Liszcz — sprawozdawca,

Ewa Łętowska,

Mirosław Wyrzykowski,

na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 kwietnia 2008 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417)

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w komparycji wyroku w sprawie o sygn. akt SK 16/07, stanowiącej oznaczenie daty wydania wyroku w ten sposób, że oznaczenie „dnia 16 kwietnia 2008 r.” zastąpić oznaczeniem „dnia 23 kwietnia 2008 r.”.

Uzasadnienie:

1. W komparycji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt SK 16/07, omyłkowo wpisana została data wydania tego wyroku „dnia 16 kwietnia 2008 r.”.

Jak wynika z akt sprawy, sygn. akt SK 16/07, rozprawa odbyła się w dniu 16 kwietnia 2008 r. (protokół rozprawy k. 164-233). Rozprawa została zamknięta w tym samym dniu, jednak ogłoszenie wyroku zostało odroczone na dzień 23 kwietnia 2008 r., na godzinę 1500. Tym samym wyrok w sprawie nie mógł być i nie był ogłoszony w dniu 16 kwietnia 2008 r. (k. 233).

Zgodnie z postanowieniem składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt SK 16/07, ogłoszenie wyroku nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2008 r., o godz. 1502.

2. O oczywistej omyłce pisarskiej świadczy fakt zamknięcia rozprawy w dniu 16 kwietnia 2008 r., odroczenie ogłoszenia wyroku na dzień 23 kwietnia 2008 r., jak i ogłoszenie tego wyroku w dniu 23 kwietnia 2008 r.

Trybunał Konstytucyjny działając z urzędu, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.), postanowił usunąć oczywistą omyłkę pisarską. Omyłka ma charakter techniczny i pisarski, nie zmienia ani sensu rozstrzygnięcia, ani jego uzasadnienia, ani skutków jakie wyrok wywołuje.

W dniu 24 kwietnia 2008 r. wyrok został skierowany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wobec tego, że wyrok — w dniu wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej — nie był jeszcze opublikowany, Trybunał Konstytucyjny postanowił zwrócić się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o ponowne skierowanie do publikacji wyroku w sprawie SK 16/07, w brzmieniu uwzględniającym sprostowanie.