POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 października 2007 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 14 października 2007 r. do dnia 13 października 2008 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu, zwany dalej „PKW”.

2. PKW, o którym mowa w ust. 1, w okresie od dnia 14 października 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. będzie liczył od 1200 żołnierzy i pracowników wojska, a w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 13 października 2008 r. będzie liczył do 1600 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. PKW działa w składzie sił biorących udział w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z Dowództwem Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.