POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.