POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2010 r.

nr 112-45-2010

o nadaniu stopnia generała brygady

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1510) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymieniony funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianowany zostaje na stopień generała brygady pułkownik Janusz Piotr NOSEK