POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające postanowienie o nadaniu tytułu profesora

nr 115-9-08

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) postanawiam, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. nr 115-7-08 o nadaniu tytułu profesora (M. P. Nr 57, poz. 512) w części I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA, wiersz dziewiąty w pozycji nauk technicznych otrzymuje brzmienie:

„dr hab. Grzegorz Józef PROKOPSKI”

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 23 lipca 2008 r.