POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 października 2010 r.

nr 115-8-10

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionej osobie

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA
nauk humanistycznych

dr hab. Krzysztof Miron WOŹNIAKOWSKI