POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 października 2010 r.

nr 115-6-10

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Alicja JÓZKOWICZ

nauk chemicznych

dr Ludwik ADAMOWICZ

dr hab. Robert Tadeusz KONCKI

dr hab. Roman KOZŁOWSKI

dr hab. Henryk Wojciech KRAWCZYK

dr hab. Andrzej ORZESZKO

nauk farmaceutycznych

dr hab. Maciej Andrzej MAŁECKI

nauk fizycznych

dr hab. Piotr PERLIN

nauk humanistycznych

dr hab. Gabriela MATUSZEK

dr hab. Wanda MUSIALIK

dr hab. Alicja Maria STĘPIEŃ-KUCZYŃSKA

dr hab. Marcin WODZIŃSKI

nauk matematycznych

dr hab. Eugene GUTKIN dr hab. Jerzy JEZIERSKI

nauk medycznych

dr hab. Zbigniew Rafał CELEWICZ

dr hab. Marek JACKOWSKI

dr hab. Anna KURYLISZYN-MOSKAL

dr hab. Zygmunt MACKIEWICZ

dr hab. Marcin Marek MAJKA

dr hab. Bogdan MAZUR

dr hab. Piotr PALUSZKIEWICZ

dr hab. Jacek Antoni RYSZ

dr hab. Jerzy Bogusław STARZYK

dr hab. Janusz ŚWIETLIŃSKI

dr hab. Janusz Wiesław WYZGAŁ

nauk o Ziemi

dr hab. Jerzy RUNGE

nauk technicznych

dr hab. Alexander BALITSKII

dr hab. Barbara BIAŁECKA

dr hab. Ryszard Filip DINDORF

dr hab. Antoni Andrzej MOTYCZKA

dr hab. Zdzisław Czesław NAWROCKI

dr hab. Zbigniew Marian RDZAWSKI

dr hab. Kazimierz SADKIEWICZ

dr Jerzy Teodor SAWICKI

dr hab. Marian Czesław TUREK

nauk teologicznych

ks. dr hab. Jacek Przemysław NOWAK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

dr hab. Ryszard Władysław LENCZEWSKI

sztuk muzycznych

Lidia RYDLEWICZ-ZIELIŃSKA

sztuk plastycznych

dr hab. Piotr BOŻYK

Piotr Teofil GOJOWY

Wojciech Marek LUPA