POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 października 2010 r.

nr 115-5-10

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Zbigniew MADEJA

dr hab. Włodzimierz MEISSNER

nauk chemicznych

dr hab. Mirosław Antoni CZARNECKI

dr Jerzy Ryszard LESZCZYŃSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Anna KARMAŃSKA

dr hab. Jan Krzysztof SOLARZ

nauk humanistycznych

dr hab. Ignacy Ryszard DANKA

dr hab. Andrzej Marek FURIER

dr hab. Grzegorz ŁUKOMSKI

dr hab. Zdzisław Stanisław NOGA

dr hab. Wojciech STRZYŻEWSKI

dr hab. Jerzy SZCZEPAŃSKI

dr hab. Krzysztof ZAMORSKI

nauk matematycznych

dr hab. Jerzy Włodzimierz JAWORSKI

dr hab. Wojciech Janusz KUCHARZ

dr hab. Ryszard Henryk URBAŃSKI

nauk o Ziemi

dr hab. Andrzej Piotr BLUSZCZ

dr hab. Alicja Maria KOSAKOWSKA

nauk prawnych

dr hab. Wojciech POPIOŁEK

dr hab. Stanisław Leszek STADNICZEŃKO

nauk rolniczych

dr hab. Barbara Krystyna KOWRYGO

dr hab. Leszek Lucjan ROMAŃSKI

dr hab. Krystyna Anna SKIBNIEWSKA

nauk technicznych

dr hab. Józef BŁACHNIO

dr hab. Jarosław MELLER

dr hab. Jan Czesław SIKORA

dr hab. Andrzej Cezary STEFAŃSKI

dr hab. Bogdan SZCZYGIEŁ

nauk weterynaryjnych

dr hab. Jerzy Jan JAROSZEWSKI

nauk wojskowych

dr hab. Stanisław ZAJAS

II. TYTUŁ PROFESORA: sztuk muzycznych

Teresa Maria BACZEWSKA Józef Henryk RYCHLIK

sztuk plastycznych

dr hab. Andrzej BOSS Roman Jan GAJEWSKI

dr Leszek Józef MĄDZIK Krzysztof TRUSZ