POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 października 2010 r.

nr 115-4-10

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk ekonomicznych

dr hab. Elżbieta LOREK

dr hab. Wacław Michał SZYMANOWSKI

nauk fizycznych

dr hab. Franciszek Stanisław FIRSZT

dr hab. Jarosław Stanisław KOPERSKI

dr hab. Jerzy MADEJ

dr hab. Piotr Andrzej MAGIERSKI

dr hab. Teresa Janina TYMIENIECKA

nauk humanistycznych

dr hab. Irena CURYŁO-GONZALEZ

dr hab. Iwona HOFMAN

dr hab. Krystyna Joanna KUJAWIŃSKA-COURTNEY

dr hab. Emilia ŁOJEK

dr hab. Andrzej ROMANOW

dr hab. Ewa Elżbieta SIEMIENIEC-GOŁAŚ

dr hab. Franciszek WOJCIECHOWSKI

nauk leśnych

dr hab. Ewa Maria DOBROWOLSKA

nauk matematycznych

dr hab. Witold Kazimierz JARCZYK

dr hab. Władimir MITIUSZEW

nauk medycznych

dr hab. Urszula Anna DEMKOW

dr hab. Hanna Barbara GRUBEK-JAWORSKA

dr hab. Jacek Leon KRUCZYŃSKI

dr hab. Hanna Dorota MISIOŁEK

dr hab. Andrzej Tadeusz MODRZEJEWSKI

dr hab. Jan Andrzej ROGOWSKI

dr hab. Jarosław Kazimierz WÓJCIK

nauk prawnych

dr hab. Piotr POGONOWSKI

nauk rolniczych

dr hab. Bożena DĘBSKA

dr hab. Andrzej FELENCZAK

dr hab. Wojciech TANAŚ

dr hab. Waldemar TREDER

nauk technicznych

dr hab. Wojciech Paweł BANDURSKI

dr hab. Wiesław Józef GAWEŁ

dr hab. Jan Józef JOWSA

dr hab. Zbigniew Stanisław KORUBA

dr hab. Maciej Wiktor KYSIAK

dr hab. Dariusz Przemysław MIKIELEWICZ

nauk teologicznych

ks. dr hab. Marek PYC

nauk weterynaryjnych

dr hab. Teresa Maria SZPRENGIER-JUSZKIEWICZ