POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 października 2010 r.

nr 115-3-10

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Krystyna HARMATA

dr hab. Jacek HERBICH

dr hab. Maria Anna SŁOMCZYŃSKA

dr hab. Piotr Wiktor WLAŹ

nauk chemicznych

dr hab. Ewa GÓRECKA

dr hab. Waldemar Stanisław IWANEK

dr hab. Krzysztof Stanisław LEWIŃSKI

dr hab. Marek ORLIK

nauk fizycznych

dr hab. Aleksander Grzegorz BRÓDKA

dr hab. Sławomir Maksymilian KACZMAREK

dr hab. Ryszard NASKRĘCKI

dr hab. Maciej Jerzy NOWAK

dr hab. Ryszard Jan RADWAŃSKI

dr hab. Wojciech SATUŁA

dr hab. Jan SOBCZYK

dr hab. Marek SZAFRAŃSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Władysława BRYŁA

dr hab. Waldemar Jan DZIAK

dr hab. Joanna Mirosława GOSZCZYŃSKA

dr hab. Maciej Ludwik JANOWSKI

dr hab. Eugenia Ewa MANDAL

dr hab. Halina MANIKOWSKA

ks. dr hab. Kazimierz POPIELSKI

dr hab. Krzysztof Mariusz RUBACHA

dr hab. Danuta STASIK

dr hab. Danko ŠIPKA

dr hab. Przemysław TAJSNER

dr hab. Piotr Andrzej TARACHA

dr hab. Kazimierz TRZĘSICKI

nauk matematycznych

dr hab. Piotr Bogusław MUCHA

nauk medycznych

dr hab. Józef KOZAK

dr hab. Andrzej Michał SZYSZKA

dr hab. Maria Janina ŚMIAŁOWSKA

dr hab. Krzysztof Marek TUROWSKI

dr hab. Ryszard Franciszek ŻUKIEL

nauk rolniczych

dr hab. Tadeusz BIENIASZEWSKI

dr hab. Wanda KOCIUBA

dr hab. Paweł Bolesław KRAJEWSKI

dr hab. Włodzimierz Zbyszko NOWAK

nauk technicznych

dr hab. Włodzimierz Czesław DERDA

dr hab. Wiesław Bogumił KOTARSKI

dr hab. Urszula Teresa LITWIN

dr hab. Henryk Zdzisław PAUL

dr Stanisław PIETRUSZCZAK

dr hab. Franciszek SEREDYŃSKI

dr hab. Barbara Maria SUROWSKA

dr hab. Elżbieta Izabella WĘCŁAWOWICZ-BILSKA

dr hab. Bogdan Kazimierz ZYGMUNT

nauk teologicznych

ks.

dr hab. Mieczysław Michał MIKOŁAJCZAK

nauk weterynaryjnych

dr hab. Zbigniew Mariusz ADAMIAK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

Janusz Maria TYLMAN

sztuk muzycznych

Joanna DOMAŃSKA

Mieczysław Józef GAWROŃSKI

Grzegorz JURCZYK

sztuk plastycznych

Leszek KNAFLEWSKI

Henryk OŻÓG

Ksawery Tadeusz PIWOCKI

Małgorzata SIWEK

Jacek WOJCIECHOWSKI

Tomasz Jan ZAWADZKI

sztuk teatralnych

dr hab. Wojciech Karol MALAJKAT