POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2009 r. nr 1131-11-09

o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję Pana Pawła SAMECKIEGO ze stanowiska członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.