POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 70/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Białko Michał, 2. Narkiewicz Olgierd Stanisław, 3. Ney Bogdan Jerzy,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Szyfter-Ziołecka Aleksandra, 5. Żebrowska Teresa,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Fandrejewski Henryk, 7. Kochman Kazimierz, 8. Polkowska Jolanta Alina, 9. Przekop Franciszek, 10. Zwierko-Pastuszewska Barbara,

za wybitne zasługi w pracy naukowej w dziedzinie archeologii, za działalność popularyzatorską

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Bielenin Kazimierz,

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Kmieciński Jerzy Stanisław, 13. Koter Marek Mieczysław, 14. Kulpińska Jolanta Irena, 15. Mortimer-Szymczak Halina Barbara, 16. Olechnowicz-Bobrowska Barbara, 17. Penczak Tadeusz Henryk, 18. Piotrowska-Marczak Krystyna Jadwiga, 19. Scholl Henryk Krzysztof, 20. Skarżyńska Krystyna Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Bednarczyk Tadeusz, 22. Bieda Wacław Franciszek, 23. Jaworski Adam Jan, 24. Jeżak Jan Adam, 25. Krajewska Wanda Małgorzata, 26. Noga Karol, 27. Oleksy Elżbieta Helena, 28. Piechocki Andrzej Krzysztof, 29. Pytlas Stefan Jan, 30. Rajda Włodzimierz Stefan, 31. Rembieliński Jakub,

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. płk Rybak Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

33.  Bełżek Henryk Piotr, 34. Darowski Jan, 35. Grzybowski Adam Stanisław, 36. płk Hauzer Włodzimierz, 37. Kamiński Maciej, 38. Ożóg Zygmunt, 39. płk Pączek Wiesław Julian, 40. Przystawska Alicja Teresa, 41. Szymaniec Roman Henryk, 42. Szymczak Janusz, 43. płk Zadrożny Marek Janusz,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

44. Odzimek Jerzy, 45. Sułowski Jerzy Julian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

46. Berej Ryszard, 47. Chilimoniuk Józef, 48. Hryniewska Krystyna Zofia, 49. Jucha Eugeniusz, 50. Kadłuczko Krzysztof, 51. Ławnikowicz Janusz, 52. Marmulewska Zofia Elżbieta, 53. Stopczyk Marek Jan,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju weterynarii:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

54. Wijaszka Tadeusz Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

55. Borkowska-Opacka Bogna Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

56. Życińska Józefa Zofia,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

57. Bonisławski Ryszard Wiesław, 58. Frańczak Marek Kazimierz, 59. Teter Władysław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Związku Działkowców:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

60. Matuszak Alfred,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

61. Jesionka Tadeusz, 62. Leśniak Jerzy Jacek,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego rybołówstwa

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

63. Karnicki Zbigniew Stefan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

64. Janik Zdzisław, 65. Klawe Michał Antoni, 66. Pieniążek Ryszard,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

67. Babicki Krzysztof Jerzy, 68. Rogalski Jerzy Stanisław,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju służby zdrowia:

69. Knap Jerzy Wojciech, 70. Pawtowicz Zbigniew Michał,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju geodezji i kartografii:

71. Głogowski Zbigniew, 72. Jaskólski Mieczysław,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej

73. Żydlik Władysław Alojzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

74. Kozłowski Kazimierz Wojciech, 75. Moczulski Jan, 76. Sołczykiewicz Eugeniusz.