POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 1) ) w związku z postanowieniami Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów: senatora Mieczysława Janowskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 22, senator Grażyny Staniszewskiej wybranej w okręgu wyborczym nr 26, senator Genowefy Grabowskiej wybranej w okręgu wyborczym nr 30 i senatora Adama Gierka wybranego w okręgu wyborczym nr 31 stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory uzupełniające:

1) w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 obejmującym obszary powiatów: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski i tarnobrzeski oraz miast na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie,

2) w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 26, obejmującym obszary powiatów: bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej,

3) w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30 obejmującym obszar powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach,

4) w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 31, obejmującym obszary powiatów będzińskiego i zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu

– do mandatów, których wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 12 września 2004 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. (poz. 1651)

KALENDARZ WYBORCZY1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.