POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 października 2006 r. o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

nr 113-46-06

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuję z dniem 31 października 2006 r. Pana

Romana Marka HAUSERA na stanowisko Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.