POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 marca 2005 r. o nadaniu stopnia generała broni

nr 111-8-05

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję z dniem 3 kwietnia 2005 r. generała dywizji Stanisława TARGOSZA na stopień generała broni.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka