POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu (M. P. Nr 84, poz. 1205) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. w Islamskim Państwie Afganistanu zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej „PKW”.

2. PKW będzie liczyć — w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. — do 120 żołnierzy, a w okresie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. — do 190 żołnierzy i pracowników wojska.”.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.