POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2011 r.

nr 115-5-11

zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 1) ) postanawiam, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr 115-3-11 w sprawie nadania tytułu profesora w części I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA wiersz piąty w pozycji nauk technicznych zostaje skreślony.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 18 kwietnia 2011 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.