POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 listopada 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 2 grudnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. 1. PKW działa w składzie Sił Unii Europejskiej biorących udział w operacji ALTHEA w Bośni i Hercegowinie, mającej na celu implementację wojskowych aspektów Porozumienia z Dayton związanych z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa na obszarze Bośni i Hercegowiny.

2. PKW może zostać użyty na obszarze Kosowa w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Republiki Albanii w celu wzmocnienia Sił Międzynarodowych nadzorujących przestrzeganie porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Kosowie.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej (EUFOR).

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.