POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 listopada 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-10-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych Panu dr. hab. Leszkowi KIEŁTYCE.