POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 stycznia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. a, art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm. 1) ), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 50 żołnierzy i pracowników wojska oraz jednego samolotu transportowego wraz z niezbędnym zabezpieczeniem.

§ 2. PKW działa na terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej, Republiki Czadu oraz Republiki Francuskiej.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Operacji sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 4. Za współpracę z administracją rządową Republiki Francuskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 908.