POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 stycznia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31 maja 2009 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 400 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. PKW działa na terytorium Republiki Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.