POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 sierpnia 2005 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-7-05

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Władysław Jan CABAJ
dr hab. Stanisław Andrzej FEDYK

nauk chemicznych

dr hab. Robert MOSZYŃSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Zdzisław SZYJEWSKI
dr hab. Janina WITKOWSKA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Gabriel Piotr NOWAK

nauk fizycznych

dr hab. Janusz BERDOWSKI
dr hab. Helena Maria BIAŁKOWSKA
dr hab. Piotr Maria KIELANOWSKI
dr hab. Adam Antoni LIPOWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Helena CICHOCKA

dr hab. Grażyna Małgorzata HABRAJSKA

dr hab. Anna Dorota HERZYK

dr hab. Krzysztof Marek OBREMSKI

dr hab. Krzysztof Józef OŻÓG
dr hab. Leszek Paweł SŁUPECKI

nauk matematycznych

dr hab. Tomasz DOWNAROWICZ

dr hab. Witold Eugeniusz RZYMOWSKI

dr hab. Mariusz URBAŃSKI

nauk medycznych

dr hab. Andrzej Adolf BIEŃKIEWICZ
dr hab. Leszek Stefan KOŁODZIEJSKI
dr hab. Maciej Jerzy KRZAKOWSKI

dr hab. Barbara Krystyna KRZYŻANOWSKA-ŚWINIARSKA

dr hab. Waldemar Stanisław KUCZYŃSKI
dr hab. Marta STRUTYŃSKA-KARPIŃSKA

nauk o ziemi

dr hab. Zdzisław BELKA

dr hab. Ewelina KANTOWICZ

nauk prawnych

dr hab. Jacek Marian LANG

nauk rolnych

dr hab. Genowefa BONCZAR

dr hab. Piotr Julian DOMAŃSKI

dr hab. Janusz Franciszek GUZIUR

dr hab. Bogdan Jan JANICKI

dr hab. Ignacy Jerzy NIEDZIÓŁKA

dr hab. Lidia Maria WĄDOŁOWSKA

nauk teologicznych

ks. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

Andrzej Marian SZAREK
Andrzej Antoni WĘCŁAWSKI