POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2005 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 90 — Zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji, podjętą przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dniu 30 stycznia 2004 r., wprowadzającą zmianę art. 1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.,

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest ona przyjęta.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.