POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 2 500 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. PKW działa w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych realizujących rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1483 z dnia 22 maja 2003 r., nr 1511 z dnia 16 października 2003 r. oraz nr 1546 z dnia 8 czerwca 2004 r.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.