POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2006 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga oraz w Republice Gabońskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 150 żołnierzy i pracowników wojska, zwany dalej „PKW”, zostanie użyty w operacji Unii Europejskiej:

1) w Demokratycznej Republice Konga — w okresie od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r.;

2) w Republice Gabońskiej — w okresie od dnia 19 czerwca 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r.

§ 2. 1.PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga oraz w Republice Gabońskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 3. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 4. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.