POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 grudnia 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm. 1) ), na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. PKW wydzielonymi siłami wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód podlegającej Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie za pośrednictwem dowódcy operacji w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.