POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-4-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Elżbieta Katarzyna JAGUSZTYN-KRYNICKA

dr hab. Konrad Marceli WOŁOWSKI

dr hab. Jolanta ZAGRODZKA-SZMAGALSKA

nauk chemicznych

dr hab. Maria Teresa CIEŚLAK-GOLONKA

dr hab. Ryszard KOCJAN

dr hab. Stanisław Franciszek WOŁOWIEC

nauk ekonomicznych

dr hab. Jan Daniel ANTOSZKIEWICZ

dr hab. Ryszard PIASECKI

nauk fizycznych

dr hab. Irina DYMNIKOWA

dr hab. Andrzej Antoni KOWALCZYK

dr hab. Włodzimierz Władysław KUCHARCZYK

dr hab. Adam Jerzy MAKOWSKI

dr hab. Robert OLKIEWICZ

nauk humanistycznych

dr hab. Leszek KOLANKIEWICZ

dr hab. Maria Małgorzata SZPAKOWSKA

nauk leśnych

dr hab. Wojciech WESOŁY

nauk matematycznych

dr hab. Wojciech Kazimierz OKRASIŃSKI

nauk medycznych

dr hab. Ireneusz Wojciech KRASNODĘBSKI

dr hab. Jerzy Janusz LANDOWSKI

nauk o Ziemi

dr hab. Leonard Maria MASTELLA

nauk rolniczych

dr hab. Anita DOBEK

nauk technicznych

dr hab. Franciszek Józef BINCZYK

dr hab. Stanisław BORKOWSKI

dr hab. Maciej MACIEJEWSKI

dr hab. Franciszek Edward RYBICKI

dr Jan SYKULSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

Ireneusz DOMAGAŁA

Elżbieta Iwonna KĘDZIA

Krzysztof Bolesław MARKOWSKI

Andrzej Kazimierz SYSKA

Włodzimierz Stanisław WŁOSZKIEWICZ

Marek Wojciech ZABOROWSKI