POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny (M. P. Nr 51, poz. 863) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł postanowienia otrzymuje brzmienie:

„o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. PKW działa w składzie Sił Unii Europejskiej biorących udział w operacji ALTHEA w Bośni i Hercegowinie, mającej na celu implementację wojskowych aspektów Porozumienia z Dayton związanych z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa na obszarze Bośni i Hercegowiny.

2. PKW może zostać użyty na obszarze Kosowa w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Republiki Albanii w celu wzmocnienia Sił Międzynarodowych nadzorujących przestrzeganie porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Kosowie.”.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.