POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 365 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. PKW działa w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) nadzorujących utrzymanie zawieszenia broni między Państwem Izrael a Syryjską Republiką Arabską.

§ 3. 1. PKW działa w składzie Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych podporządkowanych operacyjnie Dowódcy Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa „Etat nr 02/148/0”.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.