POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 1) ) w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Ryszarda Sławińskiego stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory uzupełniające w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 36 obejmującym obszary powiatów: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki i wrzesiński oraz miasta na prawach powiatu – Konin, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie – do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 16 stycznia 2005 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. (poz. 2508)

KALENDARZ WYBORCZY1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.