POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 grudnia 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 367 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. PKW działa na obszarze Syryjskiej Republiki Arabskiej oraz Państwa Izrael i wykonuje zadania związane z nadzorowaniem utrzymania zawieszenia broni między Państwem Izrael a Syryjską Republiką Arabską oraz rozdzielaniem sił zbrojnych tych państw.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa „Etat nr ZS/005/0”.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.