POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lutego 2011 r.

nr 115-2-11

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Gorzysław Apoloniusz POLESZCZUK

nauk chemicznych

dr hab. Sławomir PODSIADŁO

nauk ekonomicznych

dr hab. Adam CZUDEC

dr hab. AnnaOLEJNICZUK-MERTA

dr hab. Bożena Maria TAŃSKA-HUS

nauk farmaceutycznych

dr hab. Edmund GRZEŚKOWIAK

dr hab. Bożena MODZELEWSKA-BANACHIEWICZ

dr hab. Lucjan STRĘKOWSKI

dr hab. Michał Henryk UMBREIT

nauk fizycznych

dr hab. Mariusz Franciszek GAJDA

dr hab. Jacek JEZIERSKI

dr Janusz Andrzej KARPIŃSKI

dr hab. Ryszard KUTNER

dr hab. Stanisław Andrzej ZOŁA

nauk humanistycznych

dr hab. Andrzej Kazimierz BANACH

dr hab. Janusz Stanisław BIEŃ

dr hab. Włodzimierz Witold GOGOŁEK

dr hab. Zbigniew KOBYLIŃSKI

dr hab. Małgorzata KOSSOWSKA

dr hab. Bohdan ŁUKASZEWICZ

dr hab. Krystyna MAKSIMOWICZ

dr hab. Maria MARCZEWSKA-RYTKO

dr hab. Ewa Kazimiera OWCZARZ

dr hab. Jacek PIOTROWSKI

dr hab. Marek PRZENIOSŁO

dr hab. Janusz Jan RYBA

dr hab. Andrzej ŻUROWSKI

nauk leśnych

dr hab. Dariusz Jarosław GWIAZDOWICZ

nauk medycznych

dr hab. Halina Ewa BARTOSIK-PSUJEK

dr hab. Romuald Edward BOHATYREWICZ

dr hab. Bogusława BUDZISZEWSKA

dr hab. Adrian CHABOWSKI

dr hab. Sławomir Józef DOBRZYCKI

dr hab. Robert Teodor HESE

dr hab. Hanna Maria KOWALCZYŃSKA

dr hab. Joanna Maria NARBUTT

dr hab. Leszek Ireneusz PARADOWSKI

dr hab. Janusz Henryk PIEKARSKI

dr hab. Barbara SKRZYDŁO-RADOMAŃSKA

dr hab. Piotr SOCHA

dr hab. Andrzej STARCZEWSKI

dr hab. Elżbieta Małgorzata WASZCZYKOWSKA

dr hab. Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Jędrzej ANTOSIEWICZ

nauk o Ziemi

dr hab. Jolanta Maria JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ

dr hab. Adam Jan LATAŁA

dr hab. Jerzy NAWROCKI

nauk prawnych

ks. dr hab. Artur MEZGLEWSKI

nauk rolniczych

dr hab. Stanisław GACH

dr hab. Marek Antoni GAJEWSKI

dr hab. Andrzej GUGOŁEK

dr hab. Agnieszka Ewa KALETA

dr hab. Jerzy Zygmunt KSIĘŻAK

dr hab. Andrzej MISZTAL

dr hab. Tadeusz PRACZYK

dr hab. Karol WĘGLARZY

dr hab. Stanisław WRÓBEL

nauk technicznych

dr hab. Włodzimierz BOCHNIAK

dr hab. Andrzej Roman JĘDRCZAK

dr hab. Tadeusz Antoni KNYCH

dr hab. Kazimierz LEJDA

nauk teologicznych

ks. dr hab. Józef Mirosław BUDNIAK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk filmowych

dr hab. Wojciech Stanisław PRAŻMOWSKI

sztuk plastycznych

dr hab. Janusz Wacław FOGLER

Katarzyna Marta JÓZEFOWICZ

Piotr KLUGOWSKI

Sławomir Wojciech RATAJSKI

Kazimierz Rudolf ROCHECKI

Leon TARASEWICZ

Andrzej TOMCZAK