POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 97/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) postanawia się, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń rej. 499/2010 wprowadza się następującą zmianę:

poz. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Laugsch Ryszard Antoni”.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 13 grudnia 2010 r.