POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 2010 r.

nr 115-9-10

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA

nauk biologicznych

dr hab. Andrzej KAŹMIERSKI

dr hab. Mariusz OLCZAK

dr hab. Barbara RAKOWSKA

dr hab. Bernard STANIEC

dr hab. Krystyna Amelia URBAŃSKA

nauk chemicznych

dr hab. Marek Marian KOWALCZUK

dr hab. Tadeusz Piotr OSSOWSKI

dr hab. Janusz Tomasz SZKLARZEWICZ

nauk ekonomicznych

dr hab. Wanda Maria GACZEK

dr hab. Tadeusz KRUPA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Apolonia Łucja RYBCZYŃSKA

nauk humanistycznych

dr hab. Cezary Sławomir BRONOWSKI

dr hab. Andrzej GĄSIOROWSKI

dr hab. Anna Jadwiga KARWIŃSKA

dr hab. Cezary KUKLO

dr hab. Anna Krystyna NASIŁOWSKA-REK

dr hab. Mieczysław Bogdan NUREK

dr hab. Władysław Jacek PALUCHOWSKI

dr hab. Bożena POPIOŁEK

dr hab. Maria PRUSSAK

dr hab. Joanna Sabina TOKARSKA-BAKIR

dr hab. Wojciech Lech WRZOSEK

dr hab. Michał Jerzy ZACHARIAS

nauk leśnych

dr hab. Edward KOWAL

dr hab. Hubert Stanisław SZRAMKA

nauk matematycznych

dr hab. Tadeusz KRASIŃSKI

dr hab. Anna Maria ZDUNIK

nauk medycznych

dr hab. Ewa Maria BARANDZIAK

dr hab. Ewa Monika BARCZ

dr hab. Tomasz Paweł GRODZKI

dr hab. Tomasz HIRNLE

dr hab. Włodzimierz KARGUL

dr hab. Ivan KOCIČ

dr hab. Marek Janusz KOCHMAŃSKI

dr hab. Dorota KRASOWSKA

dr hab. Małgorzata Krystyna KURPESA

dr hab. Maria Mieczysława NOWACZYK

dr hab. Jan Roman STYCZYŃSKI

dr hab. Elżbieta Anna TRYNISZEWSKA

dr hab. Alicja WASILUK

nauk o Ziemi

dr hab. Paweł Marek LEŚNIAK

nauk prawnych

dr hab. Roman WIERUSZEWSKI

nauk rolniczych

dr hab. Dariusz Józef ANDREJKO

dr hab. Zofia HANUSZ

dr hab. Piotr Jan HEWELKE

dr hab. Andrzej Jerzy MARCZUK

dr hab. Czesław Zygmunt SKRZYPCZAK

dr hab. Arkadiusz WOŁOS

nauk technicznych

dr hab. Czesław Ireneusz BAJER

dr hab. Artur BARTKOWIAK

dr hab. Przemysław Józef BORKOWSKI

dr hab. Lubomira Maria BRONIARZ-PRESS

dr hab. Piotr CYKLIS

dr hab. Piotr Zdzisław GAJEWSKI

dr hab. Piotr Paweł GENDARZ

dr hab. Stanisław Emil HŁAWICZKA

dr hab. Adam Marian KAWALEC

dr hab. Zbigniew Franciszek KLEDYŃSKI

dr hab. Piotr Paweł KONIORCZYK

dr hab. Krzysztof KOSOWSKI

dr Andrzej Zdzisław KRASŁAWSKI

dr hab. Stanisław Sylwester KUKLA

dr hab. Jan Marek KUSIAK

dr hab. Andrzej Jerzy MARCINIAK

dr hab. Andrzej Stanisław PACUT

dr hab. Dariusz Aleksander SPAŁEK

dr hab. Krzysztof Maciej SZTWIERTNIA

dr hab. Roman WYRZYKOWSKI

nauk teologicznych

ks. dr hab. Krzysztof KONECKI

nauk weterynaryjnych

dr hab. Piotr SZELESZCZUK

II. TYTUŁ PROFESORA

sztuk filmowych

dr hab. Robert Ignacy GLIŃSKI

sztuk muzycznych

Bogdan KUŁAKOWSKI

dr hab. Wojciech Marian MACIEJOWSKI

Tomasz MICZKA

dr Wojciech Józef RAJSKI

sztuk plastycznych

Małgorzata Joanna BIELECKA

Krzysztof Konrad OLSZEWSKI