POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 2010 r.

nr 115-10-10

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA

nauk biologicznych

dr hab. Maria WĘDZONY

dr hab. Małgorzata Helena WIERZBICKA

nauk chemicznych

dr hab. Wiktor Adam KOŹMIŃSKI

dr hab. Rafał Ryszard SICIŃSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Zenon Marian FOLTYNOWICZ

dr hab. Małgorzata Maria RÓSZKIEWICZ

dr hab. Dariusz WĘDZKI

nauk farmaceutycznych

dr hab. Grażyna BIAŁA

dr hab. Bronisław GRZEGORZEWSKI

dr hab. Jerzy Tomasz KRYSIŃSKI

nauk fizycznych

dr hab. Andrzej Michał DRZEWIŃSKI

dr hab. Antoni Jan KANIA

dr hab. Wojciech Maria KWIATEK

dr hab. Maciej SKRZYPEK

dr hab. Jacek Andrzej TAFEL

nauk humanistycznych

dr hab. Leszek Adam BEREZOWSKI

dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI

ks. dr hab. Piotr Jan MOSKAL

dr hab. Mirosław Cezariusz PATALON

dr hab. Bogdan Henryk SZCZEPANKOWSKI

nauk matematycznych

dr hab. Dariusz Maciej WRZOSEK

nauk medycznych

dr hab. Zofia Teresa BILIŃSKA

dr hab. Marek Stefan BRZOSKO

dr hab. Bogusław KĘDRA

dr hab. Adam Wojciech KLIMOWICZ

dr hab. Sławomir Andrzej PANCEWICZ

dr hab. Romuald Jerzy WOJNICZ

nauk o kulturze fizycznej

dr hab. Jacek GRACZ

dr hab. Adam Artur ZAJĄC

nauk o Ziemi

dr hab. Edward Leon GŁUCHOWSKI

nauk prawnych

ks. dr hab. Ginter DZIERŻON

dr hab. Danuta Maria JANICKA

nauk rolniczych

dr hab. Krzysztof GAWROŃSKI

dr hab. Ewa HANCZAKOWSKA

dr hab. Ewa Teresa ŁUKASZEWICZ

nauk wojskowych

dr hab. Jarosław Antoni WOŁEJSZO