POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskim Państwie Afganistanu, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 120 żołnierzy.

§ 2. PKW działa w składzie Sił Sojuszniczych biorących udział w operacji „ENDURING FREEDOM” oraz w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Sojuszniczych w operacji „ENDURING FREEDOM” oraz Dowódcy Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z Dowództwem Sił Sojuszniczych w operacji „ENDURING FREEDOM” oraz Dowództwem Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa w zakresie kierowania i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.