POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 stycznia 2007 r. nr 115-1-07 o nadaniu tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Grzegorz Władysław HESS

dr hab. Małgorzata Maria STRZELEC

nauk chemicznych

dr hab. Grażyna Aleksandra BATOR

dr hab. Aleksander Józef BILEWICZ

dr hab. Leszek Zbigniew CIUNIK

dr hab. Elżbieta Zofia FRĄCKOWIAK

dr hab. Zbigniew Jerzy KAMIŃSKI

dr hab. Teresa KOWALIK-JANKOWSKA

dr hab. Stanisław Karol PIKUS

dr hab. Wojciech Robert RYPNIEWSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Tadeusz GRZESZCZYK

dr hab. Ryszard JANIKOWSKI

dr hab. Danuta KRZEMIŃSKA

dr hab. Zygmunt PRZYBYCIN

dr hab. Janina SAWICKA

dr hab. Kazimiera WINIARSKA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Monika WAKSMUNDZKA-HAJNOS

nauk fizycznych

dr hab. Leszek Józef JURCZYSZYN

dr hab. Marek Jerzy SZOPA

dr hab. Marcin Marian WÓJCIK

nauk humanistycznych

dr hab. Jadwiga Kazimiera HOFF

dr hab. Janusz Tadeusz HRYNIEWICZ

dr hab. Inga Małgorzata IWASIÓW

dr hab. Artur Marian KIJAS

dr hab. Jadwiga Wanda Maria KUCZYŃSKA

dr hab. Anna Maria KWAK

dr Jerzy NALEPA

dr hab. Janusz SAWCZUK

dr hab. Jan SZYMAŃSKI

dr hab. Tadeusz Wojciech WOLSZA

nauk matematycznych

dr hab. Anna Helena KAMIŃSKA

dr hab. Mariusz WOŹNIAK

nauk medycznych

dr hab. Wiktor Adam BEDNARZ

dr hab. Ewa BIRKNER

dr hab. Roman Marek JUNIK

dr hab. Cezary Stanisław KOWALEWSKI

dr hab. Jerzy Waldemar LESZEK

dr hab. Elżbieta MACIORKOWSKA

dr hab. Marek Władysław OSTROWSKI

dr hab. Jarosław REGUŁA

dr hab. Robert RUDOWSKI

dr hab. Iwona Małgorzata STELMACH

dr hab. Hanna SZAJEWSKA

dr hab. Marta Magdalena SZYMANKIEWICZ

dr hab. Małgorzata TAFIL-KLAWE

dr hab. Jan Antoni ZAPAŁA

nauk prawnych

dr hab. Jacek JAGIELSKI

nauk rolniczych

dr hab. Antoni BOMBIK

dr hab. Aleksander Kazimierz BRZÓSTOWICZ

dr hab. Barbara GOŁĘBNIAK

dr hab. Maria Anna JEZIERSKA-MADZIAR

dr hab. Alicja Stefania MICHALIK

dr hab. Zbigniew Edward RZEDZICKI

dr hab. Maria WALCZYK

nauk technicznych

dr hab. Leszek BLACHA

dr hab. Lech Jerzy DZIENIS

dr hab. Zbigniew EMIRSAJŁOW

dr hab. Stefan GOSZCZYŃSKI

dr hab. Józef JASICZAK

dr hab. Edward Włodzimierz JEZIERSKI

dr hab. Sylwester Józef KOBIELAK

dr hab. Tomasz KOCH

dr hab. Tomasz Aleksander KOWALEWSKI

dr hab. Piotr KULCZYCKI

dr hab. Tadeusz KULIK

dr Andrzej Stanisław NOWAK

dr hab. Tadeusz Piotr PUSTELNY

dr hab. Roman Tadeusz SALAMON

dr hab. Ryszard STASIŃSKI

dr hab. Edward TOMASIAK

nauk teologicznych

ks. dr hab. Franciszek Józef GRENIU

ks. dr hab. Anastazy Stanisław NADOLNY

nauk weterynaryjnych

dr hab. Michał BARTOSZCZE

dr hab. Cezary Jacek KOWALSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk teatralnych

Wiesław HEJNO