POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2005 r. o zmianie postanowienia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-11-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 lipca 2005 r. postanawia się, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. nr 112-9-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28. Agnieszka Dorota SOSNOWSKA — Gdańsk-Północ w Gdańsku”,

2) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29. Marcin Mirosław STAŻEWSKI — Gdańsk-Południe w Gdańsku”,

3) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30. Maciej Piotr TUREK —Gdańsk-Północ w Gdańsku”.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.