POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115–6–04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Igor Piotr KONIECZNY

dr hab. Tadeusz Wacław KUDER

dr hab. Krystyna Józefa SKWARŁO-SOŃTA

dr hab. Adam Michał SZEWCZYK

dr hab. Roman WENNE

nauk fizycznych

dr hab. Chrystian Henryk DROSTE

dr hab. Karol Wojciech ŻYCZKOWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Franciszek APANOWICZ

dr hab. Bohdan Wojciech DUDEK

ks. dr hab. Edward WARCHOŁ

nauk matematycznych

dr hab. Bogdan Stanisław CHLEBUS

dr hab. Zbigniew OLSZAK

nauk medycznych

dr hab. Maria KOZIOŁ-MONTEWKA

dr hab. Józef Ignacy LANGFORT

dr hab. Jacek Jerzy LOSY

dr hab. Tomasz Hubert MACH

dr hab. Ryszard PLUTA

dr hab. Jacek Cezary SZEPIETOWSKI

dr hab. Maria Agnieszka WARDAS

dr hab. Andrzej ŻYLUK

nauk o Ziemi

dr hab. Andrzej Stanisław LISOWSKI

dr hab. Stanisław RUDOWSKI

dr hab. Antoni Kazimierz TOKARSKI

nauk rolniczych

dr hab. Aleksandra BADORA

dr hab. Piotr Paweł BUDYN

dr hab. Władysław CHOJNOWSKI

dr hab. Ryszard KOSSON

dr hab. Wiesław Jerzy KOZIARA

dr hab. Monika KOZŁOWSKA

dr hab. Stanisław Mikołaj MAZUR

dr hab. Czesław RYCĄBEL

dr hab. Wojciech TYKSIŃSKI

dr hab. Jerzy TYS

dr hab. Elżbieta Danuta WILKIEWICZ-WAWRO

nauk technicznych

dr hab. Jan Antoni GODZIMIRSKI

dr hab. Ivan KITYK

dr hab. Jan KULCZYK

dr hab. Franciszek PLEWA

dr hab. Jerzy Olgierd RUTKOWSKI

dr hab. Ireneusz SOLIŃSKI

dr hab. Józef Karol ŚLEZIONA

nauk teologicznych

ks. dr hab. Jan Władysław DECYK

nauk wojskowych

dr hab. Ryszard JAKUBCZAK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

Waldemar Jerzy JAMA