POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lutego 2005 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-2-05

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Janina BORYSIAK

dr hab. Krzysztof Jan JANECZKO

dr hab. Wirginia JANISZOWSKA

nauk chemicznych

dr hab. Barbara KURZAK

dr hab. Bogdan SKWARZEC

dr hab. Zbigniew SOJKA

dr hab. Maciej Stefan STOBIECKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Wacław Stefan ADAMCZYK

dr hab. Franciszek KRAWIEC

dr hab. Wojciech PAPROCKI

nauk fizycznych

dr hab. Ewa GUDOWSKA-NOWAK

dr hab. Karol Maksymilian KOŁODZIEJ

dr hab. Krzysztof MURAWSKI

dr hab. Tomasz STORY

nauk humanistycznych

dr hab. Marian BUGAJSKI

dr hab. Józef Franciszek FERT

dr hab. Mieczysław Henryk GAJOS

dr hab. Irena Urszula KADULSKA

dr hab. Edmund KIZIK

dr hab. Wiesława Janina KORZENIOWSKA

dr hab. Elżbieta Felicja LASKOWSKA

dr hab. Urszula Małgorzata MAZURCZAK

dr hab. Grażyna Maria PASZTOR

dr hab. Halina ROBÓTKA

dr hab. Agnieszka SALSKA

dr hab. Jan Kazimierz SZYMCZAK

dr hab. Elżbieta Maria WESOŁOWSKA

nauk matematycznych

dr hab. Waldemar HEBISCH

dr hab. Grzegorz Leszek ŁUKASZEWICZ

dr hab. Olga MACEDOŃSKA-NOSALSKA

nauk medycznych

dr hab. Andrzej DROP

dr hab. Jan Grzegorz GMIŃSKI

dr hab. Ewa Krystyna GRZYBOWSKA

dr hab. Zdzisław Stanisław JARZĄBEK

dr hab. Maria JASTRZĘBSKA

dr hab. Małgorzata KŁYS

dr hab. Barbara Krystyna ŁUKOMSKA

dr hab. Małgorzata Ewa MUC-WIERZGOŃ

dr hab. Tomasz Janusz PASIERSKI

dr hab. Janina Danuta PIOTROWSKA-JASTRZĘBSKA

dr hab. Maria Renata WĄSIK

dr hab. Janusz Andrzej WENDORFF

dr hab. Barbara Maria ZUBELEWICZ-SZKODZIŃSKA

nauk prawnych

dr hab. Zbigniew WITKOWSKI

nauk rolniczych

dr hab. Franciszek CZYŻYK

dr hab. Anna Maria WAGNER

nauk technicznych

dr hab. Wojciech GLABISZ

dr hab. Bronisław GOSOWSKI

dr hab. Marta Elżbieta JANOSZ-RAJCZYK

dr hab. Grzegorz Eugeniusz JEMIELITA

dr hab. Krzysztof KACZMARSKI

dr hab. Rudolf Henryk KLEMENS

dr hab. Kazimierz Tomasz LEBECKI

dr hab. Marek LEBIEDOWSKI

dr hab. Andrzej Krzysztof MICHALSKI

dr hab. Tadeusz MORZY

dr hab. Tadeusz NIEZGODA

nauk weterynaryjnych

dr hab. Marian Stanisław BINEK

dr hab. Maria Teresa KATKIEWICZ

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Ryszard Jerzy MINKIEWICZ

Jerzy Hubert SALWAROWSKI

ks. Andrzej Stanisław ZAJĄC

sztuk plastycznych

Grzegorz KLAMAN

Wojciech Błażej KUJAWSKI

Jacek Józef OJRZANOWSKI

Małgorzata OLKUSKA

Krystyna Anna ZACHWATOWICZ-WAJDA

sztuk teatralnych

Krzysztof GLOBISZ