POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 grudnia 2007 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-9-07

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Tadeusz Michał MOCZOŃ

dr hab. Andrzej SZCZEPANIAK

nauk chemicznych

dr hab. Dariusz BOGDAŁ

dr hab. Jadwiga FRELEK

dr hab. Janusz Zbigniew LEWIŃSKI

dr hab. Marek ŁANIECKI

dr hab. Elżbieta Janina MALINOWSKA

dr hab. Marek PIETRASZKIEWICZ

dr hab. Stanisław Franciszek WNUK

nauk ekonomicznych

dr hab. Władysław MANTURA

nauk farmaceutycznych

dr hab. Janina Krystyna LULEK

nauk fizycznych

dr hab. Ryszard CACH

dr hab. Maria KRAWCZYK

dr hab. Marek PRZYBYLSKI

dr hab. Maria Władysława RÓŻAŃSKA

dr hab. Krzysztof Michał RUSEK

dr hab. Aleksander Filip ŻARNECKI

nauk humanistycznych

dr hab. Piotr Kazimierz CAP

dr hab. Michał KLIMECKI

dr hab. Leszek LIBERA

dr hab. Danuta Irena MADEYSKA

nauk matematycznych

dr hab. Jacek BANASIAK

dr hab. Krzysztof DIKS

dr hab. Sławomir NOWAK

nauk medycznych

dr hab. Bogdan de BARBARO

dr hab. Mariusz Władysław BIDZIŃSKI

dr Maria Dorota CZAJKOWSKA-MAJEWSKA

dr hab. Bogumiła Anna FRĄCZAK

dr hab. Przemysława Krystyna JAROSZ-CHOBOT

dr hab. Waldemar KOSZEWSKI

dr hab. Witold Artur LASEK

dr hab. Maria Bożena MAZURKIEWICZ

dr hab. Tomasz TYRAKOWSKI

dr hab. Maria WANIC-KOSSOWSKA

dr hab. Ryszard Jerzy WAŚKO

dr hab. Krystyna Barbara WIDECKA

nauk o Ziemi

dr hab. Jan Krzysztof KUŚMIEREK

nauk prawnych

dr hab. Bronisław SITEK dr hab. Janusz SŁUGOCKI

nauk rolniczych

dr hab. Tadeusz KRZYWOSZ

dr hab. Jacek Wiktor NOWAK

dr hab. Ewa SAWOSZ-CHWALIBÓG

dr hab. Marian Wojciech WIWART

nauk technicznych

dr hab. Irena Maria GAWEŁ

dr hab. Marek Tadeusz HARTMAN

dr hab. Maciej Kazimierz KALISKI

dr hab. Zbigniew Stefan KRÓLICKI

dr hab. Józef KUCZMASZEWSKI

dr hab. Arkadiusz Franciszek MĘŻYK

dr hab. Marian Zygmunt OSTWALD

dr hab. Bogdan SAPIŃSKI

nauk teologicznych

ks. dr hab. Marian Szczepan BENDZA

nauk weterynaryjnych

dr hab. Krzysztof KWIATEK

dr hab. Zenon MINTA

dr hab. Andrzej POSYNIAK

dr hab. Michał REICHERT