POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 maja 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-5-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Paweł Tomasz MAĆKOWIAK

dr hab. Krystyna ŻÓŁTOWSKA

nauk chemicznych

dr hab. Ewa Joanna BULSKA

dr hab. Maria Danuta GDANIEC

dr hab. Jerzy GÓRECKI

dr hab. Bogdan Kazimierz NOWAK

nauk ekonomicznych

dr hab. Franciszek Gerard BŁAWAT

dr hab. Józef OLEŃSKI

dr hab. Włodzimierz Józef SZKUTNIK

dr hab. Jarosław WITKOWSKI

nauk fizycznych

dr hab. Tadeusz BANCEWICZ

dr hab. Michał Paweł PRASZAŁOWICZ

dr hab. Krzysztof Witold WOJCIECHOWSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Jan DZIĘGIELEWSKI

dr hab. Kazimierz Józef ŁASTAWSKI

dr hab. Barbara STĘPNIEWSKA-HOLZER

nauk medycznych

dr hab. Bogdan Mikołaj CISZEK

dr hab. Wojciech Jerzy GOLUSIŃSKI

dr hab. Andrzej Kazimierz MARCHEL

dr hab. Jerzy Zbigniew MITUŚ

nauk prawnych

dr hab. Andrzej DRWIŁŁO

nauk rolniczych

dr hab. Zbigniew Marian CZARNECKI

dr hab. Stanisław Wacław MLEKO

dr hab. Maria PISKORNIK

dr hab. Sławomir Zbigniew PODLASKI

nauk technicznych

dr hab. Jan Tadeusz DUDA

dr hab. Janusz FLESZYŃSKI

dr hab. Edward Bronisław LAYER

dr hab. Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

dr hab. Remigiusz Jan RAK

dr hab. Jacek ROŃDA

dr hab. Jarosław Stanisław RUTKOWSKI

dr hab. Andrzej SEWERYN

dr hab. Lech Edward SOLARZ

nauk weterynaryjnych

dr hab. Elżbieta Barbara MALICKA

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk plastycznych

Stefan FICNER

Jadwiga WYSZYŃSKA