POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 kwietnia 2005 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonychw Republice Sudanu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uży­cia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Mini­strów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 21 kwietnia 2005 r. do dnia 31 października 2005 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu, zwany dalej „PKW", o liczebności do 4 żołnierzy.

§ 2. PKW działa w składzie sztabu Wielonarodowej Brygady Szybkiego Rozwinięcia do Operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych (SHIRBRING), która w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu utworzy Kwaterę Główną Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

§ 3. 1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Pokojowych Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kiero­wania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.