POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-7-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Irena WITA

dr hab. Jadwiga JARUZELSKA

nauk chemicznych

dr hab. Jerzy Romuald ZAWADZKI

nauk farmaceutycznych

dr hab. Anna Elżbieta DŁUGOSZ

dr hab. Jolanta Maria ŚWIĄTEK-KOZŁOWSKA

nauk fizycznych

dr hab. Andrzej PIGULSKI

nauk humanistycznych

dr hab. Halina Julianna GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA

dr hab. Maria Ewa KALINOWSKA

dr hab. Witold WOJDYŁO

dr hab. Maria Halina WYSOCKA

ks. dr hab. Edward ZIELIŃSKI

nauk matematycznych

dr hab. Dov Bronisław WAJNRYB

nauk medycznych

dr hab. Julia Krystyna BAR

dr hab. Kinga Katarzyna BOROWICZ

dr hab. Jan Zbigniew BRZEZIŃSKI

dr hab. Krzysztof CELIŃSKI

dr hab. Irena CHOROSZY-KRÓL

dr hab. Maciej Marek CZAPLICKI

dr hab. Piotr GUTOWSKI

dr hab. Bohdan Andrzej HUSZNO

dr hab. Kazimierz Stefan JĘDRZEJEWSKI

dr hab. Małgorzata Elżbieta KARBOWNIK

dr hab. Izabella Małgorzata KOZŁOWICZ-GUDZIŃSKA

dr hab. Piotr Maria LAIDLER

dr hab. Stanisław Zenon MNICH

dr hab. Tomasz Wojciech OPALA

dr hab. Bogusław SAWICKI

dr hab. Kazimierz SZYSZKA

dr hab. Jan Włodzimierz TALAR

dr hab. Zbigniew Stefan WOLSKI

nauk o Ziemi

dr hab. Ryszard Mieczysław WAGNER

nauk rolniczych

dr hab. Elżbieta Danuta BARTNIKOWSKA

dr hab. Stanisław Andrzej DRZYMAŁA

dr hab. Tadeusz GREGA

dr hab. Maria Magdalena MOŚ

dr hab. Maciej Stanisław POMPA-ROBORZYŃSKI

dr hab. Andrzej STOŁYHWO

nauk technicznych

dr hab. Grażyna Maria BARTELMUS

dr hab. Wojciech Jerzy BLAJER

dr hab. Jan Józef KAZIOR

dr hab. Leon KUKIEŁKA

dr hab. Barbara LIPP-SYMONOWICZ

dr hab. Witold Stanisław ŁUKASZEWICZ

dr hab. Mirosław Tadeusz WENDEKER

nauk teologicznych

ks. dr hab. Henryk Józef WITCZYK

nauk weterynaryjnych

dr hab. Jerzy Henryk KALECZYC

dr hab. Krzysztof Waldemar ROMAŃSKI

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Alicja SŁOWAKIEWICZ-WOLAŃSKA

Marek TOPOROWSKI

sztuk plastycznych

Tomasz Maria PSUJA

Witold Józef PRZYMUSZAŁA

sztuk teatralnych

Aleksander MAKSYMIAK