POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2005 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji pomocy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Pakistanu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 25 października 2005 r. do dnia 25 kwietnia 2006 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w misji pomocy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Pakistanu, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 140 żołnierzy i pracowników wojska.

§ 2. PKW działa w misji pomocy prowadzonej przez wydzielone siły Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

§ 3. 1. PKW podporządkowany jest operacyjnie Dowódcy Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Pakistanu.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§ 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego określa utworzony w tym celu etat.

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.